Title: Návrh a zpracování projektové dokumentace na objekt požární stanice
Other Titles: Concept and elaboration of the contract documents for the fire station
Authors: Taubrová, Renata
Advisor: Vejvara, Luděk
Referee: Novák, Tomáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18044
Keywords: požární stanice;projektová dokumentace;stavební povolení;Spiroll;Livetherm;statické posouzení
Keywords in different language: fire station;contract documents;building permit;Spiroll;Livetherm;statistical report
Abstract: Bakalářská práce se zabývá návrhem a zpracováním zjednodušené projektové dokumentace na úrovní stavebního povolení v praxi pro objekt Požární stanice Kaznějov dle vyhlášky č. 62/20013 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Cílem této bakalářské práce je navrhnout hmotové, dispoziční, stavebnětechnické a konstrukční řešení objektu. Obsahem práce je statické posouzení vybraných prvků konstrukce a tepelné posouzení konstrukcí. Stavba se skládá ze svou stavebních objektů obdélníkového půdorysu. Návrhy, výpočty a posouzení konstrukcí byly provedeny dle platných norem ČSN. Výkresy byly zpracovány v programu AutoCAD 2014 studentské verze. Výpočty byly provedeny ručně a s pomocí programů Fin FC 2D a IDEA StatiCa.
Abstract in different language: The present bachelor's thesis deals with the concept and elaboration of the simplified contract documents on the level of building permit in practice for the fire station Kaznějov under the notice number 62/20013 of the code of law, which was changed by the notice number 499/2006 of the code of law about the contract documents. Objective of this bachelor's thesis is to design the mass, layout, structural, technical and constructional project of the building solution. This thesis contains statistical report of selected construction elements and thermal analysis of constructions. The construction is composed of two construction objects of rectangle platform. Concepts, calculations and construction reports were made according to valid norms CSN. Sketches were elaborated by the programme AutoCad 2014 student version. The calculations were provided by hand and with the aid of programmes Fin FC 2D and IDEA StatiCa.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Renata_Taubova.pdfPlný text práce6,08 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Taubrova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce339,72 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Taubrova_oponent.pdfPosudek oponenta práce402,08 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Taubrova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce202,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18044

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.