Title: Numerický model šroubového spoje kompozitu
Other Titles: The numerical model of screw joint of composite
Authors: Veselá, Šárka
Advisor: Krystek, Jan
Referee: Kottner, Radek
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18047
Keywords: experiment;kompozit;kritérium maximálního napětí;MKP;předepnutí;šroubový spoj;únosnost spoje
Keywords in different language: experiment;composite;criterion of maximum stress;FEM;preload;screw joint;load capacity of joint
Abstract: Bakalářská práce se zabývá spoji kompozitních materiálů pomocnými elementy, zejména spojem šroubovým. Teoretická část se zaměřuje na kompozit a problematiku spojů. V praktické části je popsána příprava vzorků a provedené experimenty. Šroubem, maticí a podložkou byly spojeny dva konce laminátových kompozitních desek. Byly testovány desky nejrůznějších geometrií a dvou různých skladeb vrstev laminátu. Vzorky byly spojeny buď šroubem s označením M6, nebo M8. Numerický model spoje byl vytvořen v konečnoprvkovém systému Abaqus. K posouzení únosnosti spoje bylo použito Kritérium maximálního napětí. Bylo provedeno porovnání mezi experimenty a numerickými simulacemi pro hodnoty sil prokluzu šroubu a pro mezné síly (únosnosti).
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on joining composite materials by auxiliary elements especially using screw connection. Theoretical part deals with composites and the issue of joints. In the practical part is described the preparation of samples and experimenting with. Two ends of laminar composite plates are connected by using screw, nut and washer. Boards with various types of geometry were tested, also with two different kind of layers direction. Samples were connected by screw M6 or M8 diameter. Numerical model was created by finite element system Abaqus. For strength analyzes of screw joint was used criterion of maximum stress. Experiments and numerical simulation were compared.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC_Vesela.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Vesela_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce652,91 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Vesela_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Vesela_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce175,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18047

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.