Title: Projekt - Ocelová konstrukce dvoulodní haly s jeřábovou dráhou s nosností 5 t ,s administrativním vestavkem
Other Titles: The project - The steel construction of two-aisle hall with a crane track with the load capacity of 5 tons, with an administrative part inside
Authors: Bischof, Luboš
Advisor: Kesl, Petr
Referee: Boháč, František
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18048
Keywords: ocelová konstrukce;dvoulodní hala;jeřábová dráha;jeřáb
Keywords in different language: steel construction;two-aisle hall;carne track;carne
Abstract: Tato bakalářská práce je vypracovaná pro navržení a posouzení dvoulodní ocelové konstrukce haly s jeřábovou dráhou s nosností 5t v jedné lodi, kterou v budoucnu bude možno namontovat i do druhé lodi. Hala bude dále obsahovat administrativní vestavek. Účelem práce je porovnání dvou statických způsobů ukotvení sloupů a výběrem nejvhodnějšího řešení jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska statického. Pro zvolenou variantu je dále vypracována projektová dokumentace ke stavebnímu povolení.Návrhová zatížení a statická posouzení respektují normy ČSN EN. Výpočty vnitřních silových účinků vyvolaných zatížením konstrukce byly provedeny pomocí softwaru Scia Engineer. Výkresová část je vyhotovena v programu AutoCAD.
Abstract in different language: This bachelor thesis is written for design and assessment of two-aisle steel construction of the hall with a crane track with the load capacity of 5 tons in one aisle, with a possibility of expansion into the second aisle in future. In the hall there is an administrative part inside. The purpose of this thesis is to compare two static methods of the way of fixing the columns and to choose the best solution from both, the economic and static point of views. For the selected variant there is further developed the project documentation needed for the building permits. The design loads and the static assessment respect the ČSN EN standards. The calculations of the internal force effects induced by the construction loads were performed by using the software Scia Engineer. The drawings were drawn in the software AutoCAD.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Lubos Bischof.pdfPlný text práce19,47 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Bischof_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce430,05 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Bischof_oponent.pdfPosudek oponenta práce392,65 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Bischof_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce188,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18048

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.