Title: Projekt - Mateřská škola s bazénem - kontejnerová stavby, bazén řešený jako dřevostavba
Other Titles: Project - Nursery school with pool - container construction, swimming pool solution as a wood constrution
Authors: Bygarová, Ivana
Advisor: Kesl, Petr
Referee: Boháč, František
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18049
Keywords: mateřská škola;modulová kontejnerová stavba;dřevostavba;nerezový bazén;projekt ke stavebnímu povolení;architektonický návrh;statika
Keywords in different language: kindergarten;modular container structure;wooden structure;stainless steel swimming pool;project for building permit;architectural design;statics
Abstract: Zaměřením této bakalářské práce je zpracování projektu ke stavebnímu povolení pro modulární kontejnerovou stavbu mateřské školy a dřevostavbu pro nerezový bazén pro děti předškolního věku v Třemošné a návrh nosného systému pro tyto objekty. Hlavním cílem této bakalářské práce byl návrh dispozičního, konstrukčního a provozního řešení tak, aby odpovídalo požadavkům kladeným na prostory užívané dětmi předškolního věku. Dále statický výpočet a posouzení vybraných prvků konstrukce. Objekt byl navržený pro osoby s omezenou schopnosti pohybu, dle požadavku, které zaručuji bezbariérové užívání staveb. Veškeré návrhy a výpočty konstrukcí byly provedeny dle platných norem ČSN EN. Výkresová část práce byla provedená v programu AutoCAD 2010. Statický výpočet prvků konstrukce, jejich dimenzování a posouzení bylo provedeno v programech Scia Engineer 14 a Fin EC 2D.
Abstract in different language: This bachelor thesis is aimed at developing a project for a building permit. The matter is a modular container structure of nursery school with a wooden structure for children´s swimming pool in Třemošná and a design for a supporting system. The main goal of this thesis is the construction layout, structural design and proposed utility premises to match the requirements on facilities used by children. The following part is static calculation and the assessment some part of the construction. The building is designed for people with limited mobility according to the requirements that guarantees barrier-free using of buildings. All designs and calculation are performed according to the valid standarts of ČSN EN. The drawing part of the thesis was made in AutoCAD 2010. The static calculation of construction´s elements was made in the programs Scia Engineer and Fin EC 2D.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Ivana_Bygarova.pdfPlný text práce11,85 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Bygarova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce403,95 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Bygarova_oponent.pdfPosudek oponenta práce390 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Bygarova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce176,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18049

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.