Title: Projekt - Přístaviště pro malé Jachty
Other Titles: Project of dock for small yachts
Authors: Křepel, Aleš
Advisor: Kesl, Petr
Referee: Boháč, František
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18053
Keywords: přístaviště pro malé jachty;ocelová nosná konstrukce;železobetonová nosná konstrukce;bílá vana;osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
Keywords in different language: berths for small yachts;steel load-bearing construction;iron - concrete load-bearing construction;white bathtub;persons with reduced mobility
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na stavbu budovy přístaviště pro malé jachty, která je přístupná osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Budova přístaviště je řešena jako dvoupodlažní objekt s pultovou střechou ve dvou úrovních. První nadzemní podlaží je řešeno jako bílá vana. Nosnou konstrukci druhého nadzemního podlaží tvoří ocelové rámy. Práce obsahuje návrh a umístění stavby, statické posouzení hlavních prvků nosné ocelové konstrukce, analytickou a výkresovou část. Statické výpočty byly provedeny ručně, nebo za pomoci softwaru FIN EC v4 a GEO5 v19, podle platných ČSN EN. Výkresová část byla zpracována v programu AutoCAD 2010.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the elaboration of project documentation for the building permit for the construction of a dock building for small yacht, which is accessible to persons with reduced mobility and orientation. The building has been solved as a two-storey object with two-level shed roof. The 1st floor has been solved as a white bathtub. The supporting structure 2st floor is formed by steel frames. The thesis contains the draft and the location of the building, the static analysis of the main components of the steel construction, the analytical and drawing sections. Static calculations were done manually or with a help of softwares FIN EC v4 and GEO5 v19, according to valid CSN EN. The drawing section was made in the AutoCAD 2010 software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Ales_Krepel.pdfPlný text práce10,51 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Krepel_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce428,5 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Krepel_oponent.pdfPosudek oponenta práce404,5 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Krepel_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce183,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18053

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.