Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČervený, Josef
dc.contributor.authorAbel, Jiří
dc.contributor.refereeZborková, Jitka
dc.date.accepted2015-06-02
dc.date.accessioned2016-03-15T08:44:13Z-
dc.date.available2014-10-25cs
dc.date.available2016-03-15T08:44:13Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-24
dc.identifier62262
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18267
dc.description.abstractHlavním cílem předkládané diplomové práce je na základě teoretických východisek a metodologie zpracovat relevantní finanční plán společnosti ČD Cargo, a.s. Práce je rozdělena na dva hlavní bloky, teoretický a praktický. První část je věnována teoretickým poznatkům a metodice zpracování finančního plánu. Jednotlivé kapitoly se koncentrují na vysvětlení metod, kritérií a nástrojů v oblasti finančního plánování a prognózování a způsobů jejich vyuţití v oblasti řízení podniku. Druhá část práce je věnována aplikaci teoretických poznatků na zvoleném subjektu. Po představení profilu podniku ČD Cargo, a.s. následovala strategická analýza prostředí a predikce jeho vývoje. Na základě poznatků byly zvoleny relevantní cíle, které byly integrovány do plánovacího procesu. Výstupem praktické části je zpracovaný konzistentní finanční plán, který akceptuje externí i interní vlivy působící na podnik. Závěrečná část je věnována evaluaci efektivity finančního plánování v návaznosti na splnění vytyčených cílů a následné návrhy na zlepšení do budoucna.cs
dc.format132 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfinanční plánovánícs
dc.subjectfinanční prognózovánícs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectstrategická analýzacs
dc.subjectplánovací procescs
dc.subjectřízení podnikucs
dc.titlePlánování a finanční prognózy v podnikucs
dc.title.alternativePlanning and financial forecasting in a companyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main purpose of the constructed diploma thesis is to elaborate, according to theoretic base and metodology on the relevant financial plan of the company CD Cargo, a.s. The thesis is divided into two main parts, theoretical and practical. I devote the first part to the theoretical knowledge and methods of elaboration of the finacial plan. In individual chapters I concentrate on explaning the methods, conditions and instruments that form the parts of financial planning and forecasting and their application in the business management. I dedicate the second chapter to aplication of theoretical knowledge upon selected business subject. After the presentation of CD Cargo company profile, I follow with the strategic enviromental analysis, and prediction of its evolution. According to my observations I integrate the relevant main points into the planning process. The outcome of the practical part is a processed consistent financial plan that accepts both external and internal factors affecting the company. In the final section I proceed to evaluate the effectiveness of a financial planning in relation to fulfill the objectives of the company and integrate any suggestions for potential improvements in the future.en
dc.subject.translatedfinancial planningen
dc.subject.translatedfinancial forecastingen
dc.subject.translatedfinancial analysisen
dc.subject.translatedstrategic analysisen
dc.subject.translatedplanning processen
dc.subject.translatedbusiness managementen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Abel_Jiri.pdfPlný text práce3,07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
vedouci-pv abel.PDFPosudek vedoucího práce379,43 kBAdobe PDFView/Open
oponent-po abel.pdfPosudek oponenta práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-ob abel.PDFPrůběh obhajoby práce112,22 kBAdobe PDFView/Open
Zadost o nezverejneni-Abel.pdfPlný text331,27 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18267

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.