Title: Controlling likvidity a cash-flow ve zvoleném podniku
Other Titles: Controlling liquidity and cash-flow in a selected company
Authors: Trejbalová, Lucie
Advisor: Červený, Josef
Referee: Karlovec, Karel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18294
Keywords: controlling;likvidita;cash-flow
Keywords in different language: controlling;liquidity;cash-flow
Abstract: Cílem této práce je controlling likvidity a cash-flow ve zvoleném podniku. Analyzovaným podnikem je společnost LaserTherm zabývající se zejména aplikací laserových technologií v praxi. Obsah práce zahrnuje nejprve základní informace o společnosti, její historii a záběr její činnosti. Následně je analyzováno okolí společnosti a jsou identifikovány faktory, které na společnost působí. V rámci analýzy okolí je provedena i finanční analýza a shrnutí finanční situace společnosti. Následuje kapitola zabývající se analyzováním řízení likvidity ve společnosti, rozebírá procesy, s jejichž pomocí je možné řídit podnikovou likviditu a popisuje průběh těchto procesů ve společnosti LaserTherm. Zde je rovněž sestaven plán očekávaných hodnot příjmů, výdajů, výnosů a nákladů společnosti pro rok 2015. Na zhodnocení řízení likvidity ve společnosti navazuje závěrečná část, která obsahuje navržené možnosti, jak řízení podnikové likvidity zlepšit a dosáhnout tak lepších výsledků.
Abstract in different language: The aim of this work is controlling liquidity and cash-flow in a selected company. Analyzed company is LaserTherm dealing mainly with applications of laser technology in practice. The content of the work involves first basic information about the company, its history and scope of its activities. Then is analyzed the company's environment and identifies factors, which the company operates. The analysis is performed around the financial analysis and summary of the company's financial situation. The following chapter dealing with analyzing liquidity management in the company, examines processes, enable you to manage corporate liquidity and describes the progress of these processes in the company LaserTherm. There is also a roadmap of the expected values of gains, expenditures, revenues and expenses of the company for the year 2015. On the assessment of liquidity management in the company builds the final part, which contains the suggested ways to improve the management of corporate liquidity and achieve better results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova-prace - Bc. Lucie Trejbalova.pdfPlný text práce3,01 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-pv trejbalova.PDFPosudek vedoucího práce375,28 kBAdobe PDFView/Open
oponent-po trejbalova.PDFPosudek oponenta práce444,46 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-ob trejbalova.PDFPrůběh obhajoby práce162,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18294

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.