Title: Segmentace zákazníků vybrané firmy
Other Titles: Customer segmentation of a selected company
Authors: Viltová, Markéta
Advisor: Králová, Lenka
Referee: Mičík, Michal
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18340
Keywords: marketing;nákupní chování;proces segmentace;segmentace zákazníků
Keywords in different language: marketing;purchasing behaviour;process of segmentation;segmentation of customers
Abstract: Předložená bakalářská práce pojednává o segmentaci zákazníků vybrané firmy. V první části bakalářské práce jsou definovány pojmy související především s procesem segmentace a nákupním chováním. V praktické části je proveden popis vybrané firmy a analýza jejího prostředí. Další části práce jsou zaměřeny pouze na zákazníky společnosti. Segmenty jsou tvořeny na základě analýzy jejich nákupního chování a vlastního dotazníkového šetření, ze kterého jsou získány primární údaje. Dotazníkové šetření je vyhodnoceno pomocí tabulek a grafů. Dále jsou vybraná segmentační kritétia, podle kterých jsou segmenty definovány. Vytvořené segmenty jsou charakterizovány a jsou jim přiřazena jména na základě vlastností. Na konkrétní segmenty jsou následně vytvořena marketingová opatření, kterými by se měla společnost řídit.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on a customer segmentation of a selected company. The first part of this thesis defines terms related mostly to a process of segmentation and a purchasing behaviour. The practical part gives a description of a selected company and an analysis of its environment. Following parts are focused only on customers of the company. Segments are based on analysis of their purchasing behaviour and on a questionnaire survey from which primary information are taken. The questionnaire survey is converted to charts and graphs. Also segmentation criteria, according which the segments are evalutated, are created. Created segments are characterised and are named according to their characteristics. Marketing arrangements which the company should follow are consequently created for each particular segment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Viltova.pdfPlný text práce813,67 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Viltova M. - V.PDFPosudek vedoucího práce615,54 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Viltova M. - O.PDFPosudek oponenta práce743,38 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Viltova M. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce214,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18340

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.