Title: Nákupní a prodejní logistika vybrané firmy
Other Titles: Purchasing and selling logistics of selected company
Authors: Plšková, Alena
Advisor: Čechurová, Lenka
Referee: Cimler, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18375
Keywords: nákup;prodej;výroba;logistika
Keywords in different language: purchase;sales;production;logistics
Abstract: Cílem této práce je návrh na zlepšení jednotlivých činností ve výrobním podniku a také jejich návaznosti tak, aby alokace dostupných zdrojů byla optimální a výkony podniku co nejvyšší, při co nejnižších možných nákladech. K řešení byla použita analýza dat z prodeje a materiálních vstupů do výrobního procesu. Data byla získána z informačního systému podniku. Data byla zpracovávána metodou třídění údajů v čase a nalezení souvislostí mezi nimi. Data byla pozorována a porovnávána mezi dvěma zvolenými lety. Vytvořené řešení poskytuje doporučení pro výrobu, skladování a nákup, založené na analýze let minulých. Přínosem této práce je vylepšení činností v podniku, vedoucím k vyšším výkonům a větší konkurenceschopnosti. Výsledky této práce umožňují zlepšit nákupní, skladovací a výrobní politiku.
Abstract in different language: The goal of this paper is a proposal of improvements of individual activities in a manufacturing company, and their relation to the allocation of available resources, leading to the optimal operations of the company as high as possible at the lowest possible cost. The solution was used methods of data analysis on sales and raw material inputs into production, available from enterprise information system. Data were processed by sorting in time and finding the relationships among them. Data were observed and compared between two selected years. Created solution provides recommendations for production, storage and purchasing, based on analysis of past years. The contribution of this work is to improve the operations of the company, leading to higher performance and greater competitiveness. The results of this work can help improve the purchase, storage and production policy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Alena Plskova K12B0543P..pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Plskova_V.pdfPosudek vedoucího práce734,14 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Plskova_O.pdfPosudek oponenta práce631,15 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Plskova_P.pdfPrůběh obhajoby práce207,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18375

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.