Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTlučhoř, Jan
dc.contributor.authorŠmídová, Hana
dc.contributor.refereeHommerová, Dita
dc.date.accepted2015-06-02
dc.date.accessioned2016-03-15T08:45:29Z
dc.date.available2014-10-25cs
dc.date.available2016-03-15T08:45:29Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-24
dc.identifier63088
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18381
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na problematiku marketingové komunikace jako nedílné součásti destinačního managementu a marketingu. Zabývá se teoretickými základy cestovního ruchu, destinačního managementu a zejména marketingové komunikace. Podstatou práce je analýza a kritické zhodnocení současné podoby marketingové komunikace malé destinace Hranicko, která se nachází na počátku svého životního cyklu. Celková marketingová komunikace i jednotlivé nástroje komunikačního mixu byly podrobně rozebrány a podrobeny srovnávací analýze s šesti podobnými destinacemi. Jako součást analýzy byl použit i marketingový výzkum zaměřující se na pohledy a názory návštěvníků destinace i místní komunity vzhledem ke způsobu marketingové komunikace a úrovně nabídky destinace. Výstupem práce je zhodnocení marketingové komunikace Hranicka doplněné několika doporučeními týkajících se nejen celkové koncepce marketingové komunikace a vhodných nástrojů komunikačního mixu, ale zároveň i destinačního managementu, který je s řešenou problematikou velmi těsně provázán. Konkrétní návrhy uvedené v závěru práce budou předloženy vedení města Hranice a bude prodiskutováno jejich možné uplatnění v praxi.cs
dc.format105 s. (165 768 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectcestovní ruchcs
dc.subjectdestinační management a marketingcs
dc.subjectmarketingová komunikacecs
dc.subjectkomunikační mixcs
dc.subjectHranickocs
dc.titleAnalýza marketingové komunikace vybrané destinace cestovního ruchucs
dc.title.alternativeAnalysis of promotion of a selected tourism destinationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis is focused on the issue of promotion as an integral part of destination management and marketing. The thesis deals with theoretical basis of tourism, destination management and primarily promotion. The core of the thesis is created by analysis and critical evaluation of the present promotion of small destination Hranicko which is at the outset of its lifecycle. The overall promotion together with its individual instruments were examined and subjected to comparative analysis with six similar destinations. The marketing research oriented on the visitors' and local residents' opinions and views towards destination's promotion and level of overall offer was also used as a part of analysis. The outcome of the thesis is evaluation of Hranicko promotion accompanied with several recommendations related to overall promotion and to suitable instruments of promotional mix and also to destination management which is tight connected with the solved issue. The concrete proposals stated at the closing part of thesis will be put forward to representatives of Hranice town and their application in practice will be discussed.en
dc.subject.translatedtourismen
dc.subject.translateddestination management and marketingen
dc.subject.translatedpromotionen
dc.subject.translatedcommunication mixen
dc.subject.translatedHranickoen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Smidova.pdfPlný text práce14,33 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-smidova_v.pdfPosudek vedoucího práce639,01 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Smidova_O.pdfPosudek oponenta práce756,09 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Smidova_P.pdfPrůběh obhajoby práce200,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18381

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.