Title: Projekt zvyšování výkonnosti firmy prostředky strategického řízení
Other Titles: Project of Firm´s Performance Rising by Use of Tools of Strategic Management
Authors: Gregorová, Lucie
Advisor: Vacík, Emil
Referee: Ircingová, Jarmila
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18387
Keywords: strategie;strategické řízení;výkonnost;finanční plán;finanční analýza;strategické scénáře;hodnota podniku
Keywords in different language: strategy;strategic management;strategic objectives;financial plan;financial analysis;strategic scenarios;enterprise value
Abstract: Cílem předložené diplomové práce je zpracovat projekt zvýšení výkonnosti firmy prostředky strategického řízení ve společnosti Škoda Transportation a.s. Jedná se o celosvětově proslulého výrobce kolejových vozidel a jednoho z největších českých exportérů. V první části práce je představen podnik, jeho stručná historie a portfolio produktů. Dále je zhodnocena finanční situace společnosti za využití základních a hodnotových ukazatelů měření výkonnosti podniku. Poté je vymezen strategický záměr v podobě poslání, vize a strategických cílů pro období 2015-2017. Součástí následující kapitoly je analýza vnějšího a vnitřního prostředí. Dále je zpracován podrobný finanční plán. Po analýze rizikových faktorů, které mají vliv na strategický záměr, je sestaven pesimistický scénář a provedena analýza jeho výkonnosti. S ohledem na charakter zakázkové výroby je očekávaná varianta plánu považována za již optimistickou variantu. Zvyšování výkonnosti se v předposlední kapitole promítá do zvýšení hodnoty vlastního kapitálu, která vychází v rozmezí optimistické a pesimistické varianty. Poslední kapitola uzavírá tuto diplomovou práci zhodnocením provedených analýz a podáním návrhů pro implementaci daného záměru do společnosti.
Abstract in different language: This thesis is focused on the performance improvement project of the company Skoda Transportation a.s. It is well known producer of rail vehicles and one of the biggest czech exporters. The company, its brief history and portfolio of offered products are introduced in the first part of this thesis. Furthermore, financial situation of the company with the use of the basic and value indicators measurig business performance is evaluated. Next chapter deals with the definition of the strategic plan including the formulation of mission statement, vision and strategic objectives for a period 2015-2017. Moreover, detailed financial plan for this period is performed. Next chapter occupies with the analysis of external and internal environment. After risk analysis, which has impact on strategic plan, pessimistic scenario is constructed and after that the analysis of this improvement is performed. Expected scenario of the plan is considered optimistic with respecting character of customized production. In the next part, performance improvement is reflected into value of equity. It is determined between optimistic and pessimistic scenario. The last chapter closes thesis with evaluation of the analysis and with proposed recommendation for the implementation of strategic plan to the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Gregorova.pdfPlný text práce11,08 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Gregorova_V.pdfPosudek vedoucího práce694,27 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Gregorova_O.pdfPosudek oponenta práce816,7 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Gregorova_P.pdfPrůběh obhajoby práce195,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18387

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.