Title: Dramatická výchova jako cesta k naplňování RVP PV Integrovaný blok "Kocour v botách"
Other Titles: Drama in education as a way to fulfill RVP PV Integrated block "Puss in shoes"
Authors: Přindová, Martina
Advisor: Gažáková, Eva
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18405
Keywords: dramatická výchova;předškolní vzdělávání;integrovaný blok;Rámcový vzdělávací program;mateřská škola
Keywords in different language: dramatic education;preschool education;integrated block;Framework educational program;kindergarten
Abstract: Bakalářská práce je věnována problematice využití dramatické výchovy jako prostředku k naplnění Rámcově vzdělávacího programu předškolního vzdělávání a praktické ukázce integrovaného bloku "Kocour v botách." V úvodu je uveden důvod výběru tématu. První kapitola se věnuje předškolnímu vzdělávání a jeho specifikům. Zmíněny jsou tu i kurikulární dokumenty. Podrobněji se zde pojednává o zvláštnostech předškolního období, o potřebách dítěte a v souvislosti s tím i o zásadách kontaktu mezi pedagogem a předškolním dítětem. Druhá kapitola se zabývá dramatickou výchovou jako takovou, jejími cíli, hodnotami, metodami i technikami. Velká část je věnována specifikům při výchovné a vzdělávací práci v mateřských školách. Třetí, praktická část práce, představuje integrovaný blok "Kocour v botách." Na jeho základě, tedy na základě konkrétních dramatických aktivit, jež byly realizovány ve třídě mateřské školy, se dokazuje, že prostřednictvím dramatické výchovy lze vhodně a nenásilnou formou vzdělávat předškolní děti.
Abstract in different language: Bachelor thesis is devoted to problem of dramatic education as a means of implementing the Framework Educational Program of preschool education as well as practical demonstration of integrated block "Puss in Boots". The introduction shows the reason for selecting. The first chapter is devoted to early childhood education and its specifics. There are also mentioned curriculum documents. This chapter will detail the peculiarities of pre-school period, the child's needs and in connection with this, the principles of contact between the teacher and the preschool child. The second chapter deals with the objectives, values, methods and techniques of drama. A large part is devoted to the specifics of the upbringing and education in kindergarten. The third and practical part is integrated block "Puss in Boots". Based on specific drama activities of the block, which were implemented in kindergarten class, it proves that through drama education can be suitably and non-violent way to educate preschool children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Prindova.pdfPlný text práce2,6 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Prindova VP.pdfPosudek vedoucího práce29,62 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Prindova OP.pdfPosudek oponenta práce30,34 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prindova O.pdfPrůběh obhajoby práce9,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18405

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.