Title: Výchova ke zdravému životnímu stylu v současných mateřských školách v Plzni
Other Titles: The education to a healthy lifestyle in contemporary kindergartens in Pilsen
Authors: Bendová, Barbora
Advisor: Šafránková, Dagmar
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18414
Keywords: zdravý životní styl;výchova ke zdravému životnímu stylu;zdraví;zdravá strava;pohybová aktivita;duševní zdraví;předškolní věk;mateřská škola
Keywords in different language: healthy lifestyle;the education to healthy lifestyle;health;healthy food;moving activity;mind health;preschool age;kindergarten
Abstract: Bakalářská práce zpracovává téma Výchova ke zdravému životnímu stylu v současných mateřských školách v Plzni. První kapitola teoretické části se zabývá výchovou ke zdravému životnímu stylu, následně pojmy zdraví, jeho determinantům, podpoře a prevenci a zdravým životním stylem, konkrétně jeho oblastem zdravá strava, pohybová aktivita a duševní zdraví. Dále se zabývá pojetím výchovy ve vztahu k výchově ke zdravému životnímu stylu v mateřské škole. Druhá kapitola pak charakterizuje vývoj předškolního dítěte. Praktická část bakalářské práce následně zpracovává výsledky výzkumné sondy, která za pomoci výzkumné metody dotazník zjišťuje stav výchovy ke zdravému životnímu stylu v plzeňských mateřských školách. Zabývá se především zdravou stravou, pohybovou aktivitou a duševním zdravím. Zjišťuje, zda tato výchova v mateřských školách probíhá a pokud ano, jakým oblastem se věnuje, jaké metody a formy výchovy učitelé využívají, jestli využívají odbornou literaturu, o jaká témata mají děti největší zájem, zda spolupracují učitelé s rodiči aj. Z výzkumu vyplynulo, že výchova ke zdravému životnímu stylu je součástí téměř každé mateřské školy a nejlépe je v nich rozvíjena oblast zdravé stravy a pohybové aktivity.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the topic "The education to a healthy lifestyle in contemporary kindergartens in Pilsen". The first chapter of the theoretical part discusses the education to a healthy life style, then the terms of health and its determinants, support and prevention and a healthy life style, specifically its areas of healthy food, physical activity and mental health. It further deals with the concept of education in relation to the education to a healthy lifestyle in kindergarten. The second part characterizes the development of a preschooler. Practical part of my bachelor thesis processes the results of a questionnaire which found out a situation of education to healthy lifestyle in kindergartens in Pilsen using research methods. It deals especially with healthy food, physical activity and mental health. It finds out whether this education takes place in kindergartens and if yes, which areas it focuses on, which form of it teachers use, if they use professional literature, which areas children are most interested in, if parents cooperate with teachers etc. It is obvious from the research that the education to a healthy lifestyle is a part of almost every kindergarten in Pilsen and the most developed areas in them are healthy food and physical activities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace Bendova.pdfPlný text práce4,7 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Bendova VP.pdfPosudek vedoucího práce45,48 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Bendova OP.pdfPosudek oponenta práce36,5 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Bendova O.pdfPrůběh obhajoby práce13,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18414

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.