Title: Analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku
Other Titles: Competitiveness Analysis of a Selected Enterprise
Authors: Heller, Adam
Advisor: Taušl Procházková, Petra
Referee: Šimonová, Lenka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18547
Keywords: konkurenceschopnost;pest analýza;porterova analýza pěti sil;finanční analýza;swot analýza
Keywords in different language: competitiveness;pest analysis;porter 5 forces analysis;financial analysis;swot analysis.
Abstract: Předložená práce je zaměřena na analýzu konkurenceschopnosti společnosti Formy Tachov, s. r. o. Pro zhodnocení konkurenceschopnosti společnosti je rozebráno makroprostředí, mezoprostředí a mikroprostředí za pomoci PEST analýzy, Porterovy analýzy pěti sil a finanční analýzy. Na základě získaných poznatků z výše uvedených analýz a za přispění konzultací s vedením společnosti, byla vytvořena SWOT analýza. V závěru práce jsou na základě výsledků zpracovaných analýz navržena opatření ke zlepšení konkurenceschopnosti společnosti.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis is focused on competitiveness analysis of company Formy Tachov, Ltd. In order to evaluate the company´s competitiveness, it´s macro-environment, meso-environment and micro-environment are analysed using the PEST analyses, Porter 5 forces analysis and financial analysis. A SWOT analysis was created on the basis of the outcome of the analyses mentioned above with the company´s management having been consulted. Measures designed to improve the company´s competitiveness based around the carried out analyses outcome are suggested in the conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - analyza FT final.pdfPlný text práce3,43 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-BP_heller_VP.pdfPosudek vedoucího práce613,7 kBAdobe PDFView/Open
oponent-BP_heller_OP.pdfPosudek oponenta práce644,16 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-heller_BP.PDFPrůběh obhajoby práce792,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18547

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.