Title: Analýza prodejních aktivit podniku
Other Titles: Analysis of the sales activities of the company
Authors: Nazarovová, Bára
Advisor: Jiřincová, Milena
Referee: Skálová, Petra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18558
Keywords: prodejní aktivity;marketingový mix;okolí podniku;porterův model pěti sil;swot analýza
Keywords in different language: sales activities;marketing mix;company environment;porter's five forces;swot analysis
Abstract: Předložená bakalářská práce analyzuje prodejní aktivity podniku a popisuje marketingový mix a okolí firmy se zaměřením na mezoprostředí. Cílem této práce je zanalyzovat a zhodnotit prodejní aktivity podniku LUMI MASO, s. r. o. a navrhnout zlepšující opatření pro tuto firmu. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, a to teoretické a praktické. Teoretická část pojednává o základních definicích ohledně prodeje, o 4 P marketingovém mixu a o okolí podniku rozděleného na vnitřní prostředí (mikro) a vnější prostředí (makro a mezoprostředí). Praktická část se věnuje představení společnosti LUMI MASO, s. r. o., která se zabývá výrobou a prodejem masa a masných výrobků, dále marketingovému mixu firmy, prodejnímu procesu společnosti (od výběru dodavatele, přes objednávky odběratelů až po případné reklamace a vrácení zboží), okolí podniku (vnitřní a vnější prostředí), dále rozebírá Porterův model pěti sil a na konec je vypracována SWOT analýza. V závěru práce se nachází zhodnocení prodejních aktivit podniku, návrhy na zlepšující opatření, které jsou vypracovány na základě předchozích analýz.
Abstract in different language: This bachelor thesis analyses sales activities of a company and describes marketing mix and the environment of a company, focusing on the meso-environment. Aim of the thesis is to analyse and evaluate sales activities of LUMI MASO, s. r. o. and to suggest improvements for the company. The bachelor thesis is divided into two parts, a theoretical and a practical one. The theoretical part deals with basic definitions of sales, with 4Ps of marketing mix and with a company environment divided into internal environment (micro-) and external (macro- and meso-) environment. The practical part introduces the company LUMI MASO, s. r. o., which operates in the production and retail of meat and meat products. Moreover, the second part focuses on the company's marketing mix, its sales process (from the choice of suppliers, through the customers' demand, to possible reclamations and returns of goods), and on the company's environment (internal and external). This part further addresses the Porter's model of five forces and finally, a SWOT analysis is conducted. In the conclusion of the thesis, an evaluation of the company's sales activities is made and suggestions for improvements are proposed, based on the previous analyses.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Nazarovova_Bara.pdfPlný text práce2,31 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-BP_nazarovova_VP.pdfPosudek vedoucího práce590,87 kBAdobe PDFView/Open
oponent-BP_nazarovova_OP.pdfPosudek oponenta práce649,29 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-nazarovova_BP.PDFPrůběh obhajoby práce765,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18558

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.