Název: Specifika sociálního podniku
Další názvy: Specifics of social enterprise
Autoři: Veselá, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Taušl Procházková, Petra
Oponent: Jiřincová, Milena
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18571
Klíčová slova: sociální ekonomika;sociální podnikání;sociální podnik;analýza podniku;analýza poměrových ukazatelů
Klíčová slova v dalším jazyce: social economy;social business;social enterprise;enterprise analysis;analysis of financial ratios
Abstrakt: Předložená bakalářská práce je zaměřena na analyzování vybraných specifik sociálního podnikání a tyto specifika jsou popsána na zvoleném sociálním podniku, kterým je Pracovní Sobota s. r. o. Tato práce také popisuje možné podpory sociálního podnikání jak přímé, které poskytují finanční podporu, tak nepřímé, které poskytují poradenství. Zmíněn je i sociální marketing, který se od běžného marketingu částečně liší a je určen především pro neziskové organizace, ale i pro sociální podniky. Současná situace zvoleného sociálního podniku je analyzována pomocí vybraných analýz, kterými jsou analýza absolutních a poměrových ukazatelů a SWOT analýza. V závěru práce je zhodnocena ekonomická situace podniku z výpočtů finanční analýzy a zhodnocení situace podniku z hlediska marketingu, rozšíření služeb a zpětné vazby od zákazníků spolu s návrhy na zlepšení.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor Thesis, which is presented, deals with analysing of selected specifics of a social business. These specifics are described on a chosen social enterprise "Pracovní Sobota s. r. o." The Thesis also describes possible supports of the social business which are either direct, providing a financial support, or indirect, providing consultancy services. There is also mentioned a social marketing which is partly different from a regular marketing and it is mainly assigned to non-profit organisations and also to social enterprises. Current situation of the chosen social enterprise is analysed by selected analysis, which are an analysis of financial absolutes and ratios and the SWOT analysis. In the end of the thesis, there is evaluated a financial situation of the enterprise from the analysis calculations and the enterprise's situation from the marketing point of view, an extension of services and a customer feedback with suggestions for improving.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Vesela_Lucie.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-BP_veselaL_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-BP_veselaL_OP.pdfPosudek oponenta práce603,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-veselal_BP.PDFPrůběh obhajoby práce842,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18571

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.