Title: Hodnocení efektivnosti personální politiky podniku
Other Titles: Effectivity Assessment of Company Personnel Policy
Authors: Strobachová, Monika
Advisor: Jermář, Milan
Referee: Jiřincová, Milena
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18599
Keywords: efektivita;personální politika;lidský kapitál;strategická analýza;interní procesy;výkonnost
Keywords in different language: efficiency;personnel policy;human resources;strategic analysis;internal processes;performance
Abstract: Úspěšné firmy v dnešní době mají jednoho společného činitele dobře fungující personální politiku. Základem řízení lidského kapitálu je výběr vhodných pracovníků, správná motivace a odpovídající hodnocení a odměňování. Nejen těmito aspekty se zabývá tato diplomová práce. Je zde vytvořena strategická analýza, stanoveny strategické cíle a způsob jejich naplnění. Následuje implementace strategie a vytyčení personálních cílů. V závěrečné fázi jsou díky analýze interních procesů zaměřených na lidský kapitál stanoveny návrhy opatření ke zvýšení výkonnosti lidských zdrojů. Diplomová práce se skládá z 6 kapitol, které vycházejí ze stanovených strategických cílů a jsou navzájem provázány.
Abstract in different language: Successful companies nowadays have one factor in common - a well-functioning personnel policy. The basis of human capital management is the selection of appropriate staff, positive motivation and accurate evaluation and rewarding. Not only these aspects are addressed in this thesis. It also describes strategic analysis, sets the strategic goals and the ways to achieve them. Following implementation strategies and identification of personal goals. In the final part, through analysis of internal processes focused on human capital measures set out proposals for the consideration of the performance of human resources. The thesis consists of six chapters based on strategic goals which are interdependent.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Strobachova_Monika.pdfPlný text práce3,2 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-strobachova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,95 MBAdobe PDFView/Open
oponent-strobachova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-strobachova_DP.PDFPrůběh obhajoby práce851,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18599

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.