Title: Nakládání s nemocničním odpadem ve vybraném zdravotnickém zařízení
Other Titles: Disposal of hospital waste in selected hospital institution
Authors: Vršanský, Pavel
Advisor: Ščerba, Eduard
Referee: Škorpil, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18748
Keywords: odpad;nebezpečný odpad;zdravotnické zařízení
Keywords in different language: waste;hazardous waste;medical facilities
Abstract: Nakládání s nemocničními odpady je řízeno platnou legislativou. Musíme mít na paměti, že se jedná ve většině případů o odpad, u kterého klademe zvláštní požadavky na nakládání a následnou likvidaci. Cílem práce je přehled odpadů z nemocničních zařízení, metodika nakládání s těmito odpady a jejich likvidace. V teoretické části jsou uvedeny druhy odpadů, jejich rizika a následné postupy při manipulaci s nebezpečnými odpady. Dále jsou uvedeny metody úpravy a likvidace nemocničních odpadů. V praktické části je probrána problematika konkrétního nemocničního zařízení. Analýza množství a druhy odpadů vyprodukované v určitém období a provozní řád nemocnice.
Abstract in different language: Disposal of hospital waste is governed by current legislation. We have to remember that this is in most cases a waste, for which we pay special handling requirements and subsequent disposal. The aim is to outline waste from hospitals, methodology management of these wastes and their disposal. In the theoretical section lists the types of waste, its risks and the subsequent procedures for handling hazardous waste. The following are methods for treatment and disposal of hospital waste. The practical part is discussed specific issues of hospital equipment. Analysis of the amount and types of waste produced in a certain period and the operating rules of the hospital.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Vrsansky_Pavel.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062889_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce329,24 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062889_oponent.pdfPosudek oponenta práce318,99 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajobaVrsansky.pdfPrůběh obhajoby práce355,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18748

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.