Title: Analýza systému metrologie v podniku Hutchinson s.r.o.
Other Titles: Analysis of Metrology System in company Hutchinson s.r.o.
Authors: Janečková, Jaroslava
Advisor: Tůmová, Olga
Referee: Kupka, Lukáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18769
Keywords: kvalita;řízení kvality;metrologie;manometr;normy;management jakosti;příručka jakosti
Keywords in different language: quality;controlling quality;metrology;manometer;standards;quality management;quality manual
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřená na ukázku sledování systému kvality a postupů při jejich plnění. Sleduje vazbu mezi plněním požadavků na výrobu a finálním výrobkem. Práce popisuje podnikovou metrologii, zákonné normy, které firma používá, a praktické ukázky při kalibracích teplotních snímačů nebo tlakových přístrojů. Práce také pojednává o výpočtech chyb a nejistot měření. V závěru je shrnutí postupů a ukázka konkrétního testu kvality manometrů.
Abstract in different language: The Diploma thesis is aimed at the demonstration of the quality systems monitoring and processes for their fullfilment. It monitors the connection between the production and the final product. The work describes the company metrology, used legal standards, and practical demonstration of heat-sensity elements and manometers calibration. The work deals with calculation of uncertainty and measurement errors, too. The conclusion contains the summary of describes methods and an example of the actual quality test of manometers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
j.janeckova E13N0043K.pdfPlný text práce2,83 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062527_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce348,65 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062527_oponent.pdfPosudek oponenta práce539,97 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062527_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce302,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18769

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.