Title: Sběrnice ASi a HART
Other Titles: ASi Bus and HART Bus
Authors: Novák, Radek
Advisor: Koucký, Václav
Referee: Basl, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18782
Keywords: komunikační průmyslová sběrnice;as-interface;hart;proudová smyčka;promotic;hlavní jednotka;podřízená jednotka
Keywords in different language: communication bus system;as-interface;hart;current loop;promotic;master;slave
Abstract: Předkládaná diplomová práce se v kapitole 2 zabývá komunikačními průmyslovými sběrnicemi, jejich rozdělením, referenčním modelem ISO/OSI, základními topologiemi sběrnic a sítí, přístupovými metodami ke komunikačnímu kanálu, kódováním a dekódováním zpráv a zabezpečením dat. Dále jsou v kapitole podrobně popsány sběrnice AS-Interface a HART. Následující kapitola 3 pojednává o návrhu laboratorního uspořádání pro testování snímačů připojitelných na sběrnice AS-Interface a HART. Je zde popsán vývoj ovládacího softwaru, provedené experimenty a navrhované laboratorní úlohy pro studenty.
Abstract in different language: The presented diploma thesis, in chapter 2, deals with communication bus systems and their division, as well as with the ISO/OSI reference model, basic bus and network topologies, channel access methods, encoding and decoding messages and data security. In this chapter AS-Interface and HART bus systems are also described in detail. Chapter 3 discusses a proposal of laboratory layout for testing sensors connected to the AS-Interface and HART bus systems. The development of control software, performed experiments and proposed laboratory tasks for students are described here.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zaverecna-prace.pdfPlný text práce11,66 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062550_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce279,57 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062550_oponent.pdfPosudek oponenta práce313,98 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062550_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce213,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18782

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.