Title: Energetické hospodářství podniku BRUSH SEM s.r.o.
Other Titles: Power economy of BRUSH SEM Ltd. company
Authors: Vočadlo, Stanislav
Advisor: Škorpil, Jan
Referee: Raková, Lenka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18816
Keywords: energetické hospodářství;Brush SEM s.r.o;analýza energetický toků;energie;rekuperace;úspory;osvětlení;LED highbay
Keywords in different language: energy management;Brush sem ltd.;analysis of energy flows;energy;recovery;savings;lighting;LED highbay
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá energetickým hospodářstvím závodu BRUSH SEM s.r.o v Plzni. Cílem práce bylo popsat výrobu podniku, analyzovat energetické toky, sestavit rozdělení spotřeby elektrické energie, navrhnout opatření, která by vedla k úsporám především elektrické energie, a zhodnotit navržená opatření z hlediska energetického, ekonomického a ekologického. Oblasti navržených úspor se týkají modernizace osvětlení, využití odpadního tepla a porovnání technologií vyrábějících stejnosměrný proud pro technologický ohřev rotorů.
Abstract in different language: The thesis deals with the energy management of company BRUSH SEM Ltd. in Plzeň. Its aim is to describe the enterprise´s manufacture, analyze the energy flows, compile the distribution of electric energy consumption, suggest measures which would lead to savings particularly electricity and evaluate the measures proposed in terms of energy, economic and environment. Fields of proposed savings are related to the modernization of lighting, utilization of heat recovery and comparison of technologies producing direct current technological heating rotors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Vocadlo_Stanislav_2015_FEL_ZCU.pdfPlný text práce7,68 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062865_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce272,63 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062865_oponent.pdfPosudek oponenta práce347,8 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062865_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce218,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18816

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.