Title: Hodnocení znečišťování ovzduší v Plzeňské teplárenské a.s.
Other Titles: Assessment of the air pollution in Plzeňská teplárenská company
Authors: Weiszová, Barbora
Advisor: Škorpil, Jan
Referee: Ščerba, Eduard
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18817
Keywords: odsíření;oxid siřičitý;oxidy dusíku;tuhé znečišťující látky;oxid uhelnatý
Keywords in different language: desulfurization;sulphur dioxide;nitrogen oxides;solid pollutants;carbon monoxide
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na hodnocení znečišťování ovzduší Plzeňskou teplárenskou, a.s. Popisuje jednotlivá technická zařízení a technologie užívané v dané společnosti. V práci jsou analyzována emisní data a porovnání s emisními limity současnými a budoucími. Vyhláška MŽP č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU, o průmyslových emisích vede k ekologizaci společnosti a navrhovaným řešením.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the evaluation of air pollution by Plzeňská teplárenksá, a.s. It describes the specific technical equipment and technology used in the company. The thesis analyzed emission data and compared them with the emission limits of the present and future. ME Decree no. 415/2012 Coll., on allowable levels of pollution and the Directive of the European Parliament and Council Directive 2010/75/EU on industrial emissions lead to greening the company and the proposed solution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP B. Weiszova.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062866_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce277,47 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062866_oponent.pdfPosudek oponenta práce363,71 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062866_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce208,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18817

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.