Title: Přenos energie v systému induktor - vsázka při tavení materiálů ve studeném kelímku
Other Titles: Energy transfer in inductor-charge system by melting in cold crucible
Authors: Volf, Vladimír
Advisor: Kožený, Jiří
Referee: Rot, David
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18831
Keywords: indukční tavení;poyntingův vektor;hloubka vniku;kanálková pec;kelímková pec;levitační tavení;kelímek s integrovaným induktorem;segmentový kelímek;tavení vodivých materiálů;tavení nevodivých materiálů;startovací fáze;kritérium 3E;Ansys
Keywords in different language: induction melting;poynting vector;depth of penetration;canal furnace;crucible furnace;levitation melting;crucible with integrated inductor;segment crucible;melting of conductive materials;melting of non-conductive materials;starting phase;3E evaluation;Ansys
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou přenosu energie ve studeném kelímku z induktoru do vsázky. V první kapitole vysvětluje základní pojmy v oblasti indukčního ohřevu a indukčního tavení. Další kapitola je zaměřena na zařízení pro indukční ohřev. Dále se tato práce zabývá problematikou samotného studeného kelímku, možnostmi jeho využití a principy tavení vodivých a nevodivých materiálů. Hlavním cílem práce je vytvoření 3D modelu v programu ANSYS. V práci je vytvořen 3D model studeného kelímku pro tavení titanu a je porovnáván vliv velikosti segmentů na přenos energie v kelímku. Na závěr je metoda studeného kelímku zhodnocena energetickým, ekonomickým a ekologickým kritériem. Jsou zde také uvedeny přednosti pro praktické aplikace.
Abstract in different language: The presented thesis is focused on the transfer of energy in a cold crucible between inductor and load. In the first chapter is explaining the basic concepts of induction heating and induction melting. Next chapter is focused on an induction heating apparatus. Furthermore, this thesis deals with induction skull melting of the cold crucible possibilities of use and principle of conductive and non-conductive materials. Main objective of this thesis is creating a 3D model in ANSYS. In thesis is created 3D model of cold crucible for melting titanium and compared effect of segment size and transmission of energy in the crucible. Finally is cold crucible evaluated by aspects of energy, economy and ecology. It also lists the advantages for practical applications.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vladimir_Volf.pdfPlný text práce3,5 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-063030_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce353,2 kBAdobe PDFView/Open
oponent-063030_oponent.pdfPosudek oponenta práce385,52 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-063030_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce272,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18831

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.