Title: Návrh metodiky a nástrojů pro realizaci spolehlivých bezdrátových spojů
Other Titles: Methodology and Tools Design to Implement Reliable Wireless Links
Authors: Chmelíková, Barbora
Advisor: Mráz, Jan
Referee: Linhart, Richard
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18950
Keywords: výkonová bilance spoje;difrakce;vícecestné šíření;mechanismy šíření vln v troposféře;los;PtP
Keywords in different language: link budget analysis;diffraction;multipath propagation;mechanisms of wave propagation in troposphere;los;PtP
Abstract: Tato práce se zabývá návrhem pozemního rádiového spoje s přímou viditelností v pásmu mikrovln. Cílem této práce je identifikovat významné problematiky v rámci šíření elektromagnetických vln, které způsobují rozptyl, ohyb či difrakci těchto vln. Dále je třeba sjednotit podstatné vztahy užitečné pro výpočet výkonové bilance spoje a také pro návrh bezdrátových spojů. Tyto poznatky jsou implementovány do softwarového nástroje, který je poté použit při návrhu bezdrátového spoje. Důvodem k vytvoření této práce bylo zjistit, zda existující nastavení určitých spojů je vyhovující z hlediska kvality spojení, popřípadě sestavit datový spoj. Postupy návrhu spoje a výpočty, jež jsou aplikovány do softwarového nástroje, jsou čerpány převážně z doporučení ITU. Použité PtP spoje pracují v pásmech 5, 10 a 17 GHz a pro zjištění potřebných hodnot je použit software dodávaný výrobcem spojů. Tato práce slouží jako souhrn potřebných znalostí při plánování bezdrátového spoje, ve které jsou probrány převážně mechanismy šíření elektromagnetických vln a jejich ztráty vlivem šíření daným prostředím až po kvalitativní a spolehlivostní kritéria výsledného spoje. Softwarový nástroj lze uplatnit při návrhu bezdrátového spoje případně jako pomůcku při výuce.
Abstract in different language: This thesis describes the design of terrestrial wireless data links on the line of sight in a microwave band. The aim of this research is to identify the significant issues in the context of propagation of electromagnetic waves, which cause scattering, refraction and diffraction of waves. Furthermore, one has to integrate the important relations useful to calculate the link budget analysis and to design wireless links. These insights are implemented in a software tool, which is then applied in designing a wireless link. The main reason for drawing up this thesis was to determine whether the certain setting of existing wireless links is acceptable in terms of connection quality, or to build a new data link connection. The process design and calculations applied in the software tool are taken mainly from the ITU recommendations. The PtP links used in this thesis operate at frequencies 5, 10 and 17 GHz. A software supplied by the wireless link manufacturer is used to determine the required values. This research serves as an overview of the knowledge necessary for wireless link design. The research mainly explains the electromagnetic waves propagation mechanisms and their losses due to propagation through the given medium, up to the quality and reliability criteria of the resulting wireless link. The software tool can be used for designing the wireless link or for teaching purposes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BarboraChmelikova.pdfPlný text práce5,8 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062913_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce274,11 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062913_oponent.pdfPosudek oponenta práce357,51 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062913_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce174,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18950

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.