Title: Bezdrátové měření tlaku v pneumatikách
Other Titles: Wireless measurement of tire pressure
Authors: Kalčík, Martin
Advisor: Kosturik, Kamil
Referee: Křivka, Jindřich
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18953
Keywords: tpms;bezdrátové měření tlaku;RF přenos;přenos dat;modulace signálu;MCU;wi-fi;bluetooth;SPI
Keywords in different language: TPMS;wireless measurement of pressure;RF transfer;data transfer;signal modulation;MCU;wi-fi;bluetooth;SPI
Abstract: Hlavním cílem diplomové práce je navržení a realizování funkčního vzorku pro bezdrátové měření tlaku v pneumatikách. V první části práce je obecně probrána problematika bezdrátového přenosu dat. Jsou zde popsány různé druhy modulací, frekvenčních pásem pro přenos dat a také jsou zmíněny technologie Wi-Fi a Bluetooth, jako běžní zástupci bezdrátového přenosu. Druhá část práce popisuje možnosti a způsoby TPMS systémů, které slouží právě pro bezdrátové měření tlaku v pneumatikách. Ve třetí části diplomové práce je popsán vlastní návrh a realizace funkčního vzorku, který zahrnuje vysílací část, včetně MEMS senzoru a přijímací část sloužící ke zobrazení požadovaných informací. V poslední části diplomové práce je zmíněn způsob, jakým byl funkční vzorek programován.
Abstract in different language: The main objective of this diploma thesis is the design and realization of a functional sample for wireless measurement of tire pressure. The first part describes the general issues of wireless data transfer. There are described different types of modulation, frequency bands for data transfer and also mentions the technology Wi-Fi and Bluetooth as ordinary representatives of the wireless. The second part describes the possibilities and ways of TPMS systems which are used for wireless measurement of tire pressure. In the third part of the diploma thesis is a description of the desing and realization of functional sample which includes transmitting part, including MEMS sensor and a receiving part for displaying the requested information. In the last part of the thesis is mentioned how was functional sample programming.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kalcik.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-063192_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce326,34 kBAdobe PDFView/Open
oponent-063192_oponent.pdfPosudek oponenta práce474,65 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-063192_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce199,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18953

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.