Title: Diferenciace venkovských území na základě indexu rurality
Other Titles: Differentiation of rural territories on the basis of rurality index
Authors: Holá, Markéta
Advisor: Novotná, Marie
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19153
Keywords: venkov;město;ruralita;okres;ekonomické a statistické ukazatele
Keywords in different language: country;town;rurality;district;economic and statistical indicators
Abstract: Za téma své bakalářské práce jsem si vybrala téma s názvem Diferenciace venkovských území na základě indexu rurality. Inspirací a předlohou pro tuto práci mi byly zejména zahraniční odborné články. Území České republiky jsem rozdělala do menších celků. Vzhledem k dostupnosti potřebných dat jsem zvolila okresy ČR. Ze shromážděných dat jsem vytvořila tabulky a kartogramy, které znázorňují zastoupení určitého ukazatele v jednotlivých okresech. Dále jsem provedla shlukovou analýzu. Tato analýza rozdělila okresy do shluků na základě jejich podobnosti a naopak na základě jejich vzájemné nepodobnosti. Podle výsledků kartogramů a vlastních dosavadních vědomostí jsem vzniklé shluky popsala a charakterizovala. Charakteristika se týká toho, zda okresy ve shluku mají venkovský nebo městský charakter. Podle závěrečných výsledků mohu konstatovat, že okresy s nejvíce venkovským charakterem se nacházejí převážně na Moravě. Zejména pak v oblasti jižní Moravy a Jeseníků. Další lokalitou s venkovským charakterem je kraj Vysočina a oblast jižních Čech. Tyto výsledky jsem před zahájením práce očekávala, předpokládám tedy, že jsou pravdivé. Avšak k některým odchylkám a zkreslení výsledků mohlo samozřejmě dojít.
Abstract in different language: As a topic of my bachelor thesis I chose Differentiation of rural areas based on the index of rurality. My inspiration and pattern for this thesis were expert articles especially foreign. I divided the area of Czech Republic into smaller units. Due to availability of necessary data I chose Czech districts. From the collected data I created tables and cartograms that show the representation of a particular index in particular districts. Further on I made a cluster analysis. This analysis divided the districts into clusters based on their similarity and their mutual differences. According to the results of the cartograms and existing personal knowledge I described and characterized the clusters. The characteristic concerns whether the clusters have rural or urban character. According to final results I can state that district with the most rural character are situated predominantly in Moravia, especially in southern Moravia and Jeseníky area. Another region with rural character is Vysočina district and southern Bohemia. I expected these results before starting my thesis, so I assume that they are reliable. However there can be some distortion or irregularity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace.pdfPlný text práce2,51 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-hola v.pdfPosudek vedoucího práce610,12 kBAdobe PDFView/Open
oponent-hola o.pdfPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-hola p.pdfPrůběh obhajoby práce151,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19153

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.