Title: The Translation of Selected Texts from the Field of Rural Tourism
Other Titles: The Translation of Selected Texts from the Field of Rural Tourism
Authors: Králová, Kateřina
Advisor: Šašková, Radana
Referee: Tihelková, Alice
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19209
Keywords: venkovský turismus;překlad;teorie překladu
Keywords in different language: rural tourism;translation;theory of translation
Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce je překlad dvou textů z oblasti venkovské turistiky. Práce je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické. Teoretická část zahrnuje definice překladů, typy překladů, role překladatele, překladatelské metody a postupy. V teoretické části jsou také popsány funkční styly, které se vyskytují v překládaných textech. Hlavní část praktické části tvoří překlady dvou textů do češtiny. Každý text je doplněn komentářem a glosářem. Komentář se skládá ze dvou částí, makroanalýzy, která analyzuje původní text z morfologického a lexikálního hlediska a mikroanalýzy, která se soustředí na cílový text.
Abstract in different language: The main objective of this bachelor thesis is the translation of two texts from the field of rural tourism. The thesis is divided into two main parts the theoretical and the practical part. The theoretical part includes translation definitions, types of translation, main tasks of translator, translation methods and procedures. In the theoretical part are also described function styles, which can be found in translated texts. The main role of practical part belongs to the translation of two English texts into Czech. Each text contains commentary and glossary. The commentary is composed of macroanalysis, which analyses the source text from the morfological and lexical level and of microanalysis, which focuses on the target text.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BPKralova.pdfPlný text práce744,2 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kralova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce486,68 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kralova - oponent.pdfPosudek oponenta práce513,27 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kralova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce297,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19209

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.