Title: The Public Face and Reception of Selected Minority Religions in the USA
Other Titles: The Public Face and Self-presentation of Selected Minority Religions in the USA: The Amish, Scientology and Mormons
Authors: Sládková, Adéla
Advisor: Velkoborská, Kamila
Referee: Tihelková, Alice
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19217
Keywords: amišové;scientologie;mormoni;náboženství;Církev Ježíše Krista svatých posedních dní;sebeprezentace;USA;kontroverze
Keywords in different language: amish;scientology;mormons;Church of Jesus Christ of latter-day saints;religion;public face;self-presentation;controversy;USA
Abstract: Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak se vybrané náboženské skupiny ve Spojených Státech prezentují a jak jsou americkou společností vnímány. Práce se skládá ze čtyř kapitol, ve kterých se prolíná teoretická část s praktickým výzkumem. První tři kapitoly se věnují každé náboženské skupině jednotlivě. Struktura těchto tří kapitol je téměř stejná - kapitoly jsou rozděleny do několika částí, které pojednávají o historickém kontextu náboženských skupin, jejich specifických vlastnostech, sebeprezetaci a nakonec o jejich image na veřejnosti. Ve čtvrté kapitole autorka práce srovnává náboženské skupiny v různých aspektech. Z práce je možné vyvodit závěr, že snahy těchto náboženských skupin nemusí vždy odpovídat kýženému výsledku.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to find out how selected minority religions present themselves in the United States and how they are perceived by American society. The work contains four main chapters, in which mingle the theoretical part and the results of a practical research. The first three chapters deal with each of religious groups individually. The structure of these three chapters is almost the same - the chapters are divided into subchapters discussing the historical background of religious minorities, their specific features, self-promotion and finally their public image. The fourth chapter concerns with the comparison of religious groups from different points of view. From the thesis it is deduced that the self-presentation efforts do not always have to correspond the public face.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Adela Sladkova.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Sladkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce815,06 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Sladkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce525,09 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Sladkova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce372,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19217

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.