Název: Babylon jako politické a náboženské centrum Mezopotámie
Další názvy: Babylon as a political and religious center of Mesopotamia
Autoři: Štádler, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Pecha, Lukáš
Oponent: Charvát, Petr
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19268
Klíčová slova: Babylon;náboženství;politika;první tisíciletí před Kristem;Mezopotámie;královské nápisy;Marduk
Klíčová slova v dalším jazyce: Babylon;religion;policy;first millennium bc;Mesopotamia;royal inscriptions;Marduk
Abstrakt: Tato práce si klade za cíl zmapovat Babylon jakožto politické a náboženské centrum Mezopotámie. Práce definuje pojem náboženství a vysvětluje důležitost města v Mezopotámii, zaměřuje se na geografické vymezení Babylonu a zejména na základě písemných dokladů se snaží rekonstruovat význam města z hlediska politického a náboženského. Časový rámec sledovaného období je omezen na první tisíciletí před Kristem s přesahy tam, kde je to vhodné. V závěru jsou zhodnoceny dosažené poznatky.
Abstrakt v dalším jazyce: Aim of this theses is to map Babylonia as political and religious center of Mesopotamia. Theses defines term religion and explains importance of city in Mesopotamia, it focuses at geographical delimitation of Babylonia and mainly it tries to reconstruct importance of city in political and religious view by written documents. Time framework of studied period is limited to first millennium before Christ with overlaps, where they are efficient. In conclusion reached informations are reviewed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Babylon jako politicke a nabozenske centrum Mezopotamie.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-J. Stadler-V.pdfPosudek vedoucího práce336,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-J. Stadler-O.pdfPosudek oponenta práce181,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-J. Stadler.pdfPrůběh obhajoby práce132,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19268

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.