Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHečková, Petra
dc.contributor.authorVaníková, Mária
dc.contributor.refereeBílková, Jitka
dc.date.accepted2015-09-08
dc.date.accessioned2016-03-15T08:55:19Z-
dc.date.available2014-06-30cs
dc.date.available2016-03-15T08:55:19Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-06-30
dc.identifier62063
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19309
dc.description.abstractPředkládaný text diplomové práce se v první části zabývá významem kultu svatých a relikvií. Druhá část je zaměřena na specifickou skupinou liturgických předmětů, relikviářů, a jejich funkcí ve středověkém sakrálním prostoru. Relikviář sv. Maura patří do skupiny tumbových relikviářů, které vznikaly přibližně od druhé poloviny 12. století až do druhé poloviny 13. století. V této době na území vymezeném řekami Rýnem a Maasou vznikaly jedny z nejkrásnějších románských ostatkových schránek. Relikviář sv. Maura patří do skupiny ostatkových schránek tzv. mosanského typu, které jsou označovány jako tumbové, neboť mají tvar antického náhrobku se střechou (tumby). Základním tvarem těchto relikviářů je podélný domeček s obdélníkovým půdorysem. Správné a plné pojmenování relikviáře sv. Maura zní relikviář sv. Maura, sv. Jana Křtitele, sv. Timoteje a sv. Apolináře, neboť údajně obsahuje ostatky těchto čtyř světců. |Relikviář sv. Maura pochází z města Florennes z oblasti Namur, která se nachází na území dnešní Belgie. Byl vyroben pro benediktinské opatství ve městě Florennes a uložen v tamním klášterním kostele. V roce 1838 relikviář zakoupil rod Beaufort-Spontin, který nechal ostatkovou schránku přemístit na svůj nově zakoupený zámek Čechách v Bečově nad Teplou. Zde ho poslední majitel vévoda Alfred Beaufort-Spontin ke konci II. Světové války ukryl pod podlahu hradní kaple. Roku 1985 byl za dramatických okolností objeven. V následujících 12 letech byl nákladně zrestaurován. Po ukončení restaurátorských prací se opět vrátil na místo svého nálezu na zámek v Bečově nad Teplou, kde je k vidění dodnes. Je to jediný relikviář mosanského typu, který je v držení světskémoci. Svým prodejem přestal relikviář plnit svojí původní frunkci liturgického předmětu. Dnes ho převážně vnímáme jako středověký artefakt a předmět sbírkového charakteru. Relikviář sv. Maura je románská zlatnická památka nevyčíslitelné historické a uměleckořemeslné hodnoty, která patří mezi nejvýznačnější artefakty ve vlastnictví našeho státu.cs
dc.format84 s., 6 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=62063-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectrelikviecs
dc.subjectrelikviářcs
dc.subjectsv. maurcs
dc.subjectrestaurovánícs
dc.subjectzlatnická výzdobacs
dc.subjectsakrální prostorcs
dc.subjectsvatýcs
dc.subjectkultcs
dc.subjectostatkycs
dc.subjectapoštolcs
dc.subjectzlatnické technikycs
dc.titleStředověký sakrální prostor a jeho symbolika: Relikviář sv. Mauracs
dc.title.alternativeSacred space in Middle Ages and its symbolism: Reliquary of St. Maurusen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis, in it´s first part, deals with the importance of the cult of saints and relics. The second part is focused on a specific group of liturgical objects, reliquaries, and their function in medieval sacred space. Reliquary of St. Maurus belongs to a group of tumb reliquaries which were created from approximately the second half of the 12th century until the second half of the 13th century. At this time, on the territory defined by rivers Rhine and Maas, some of the most beautiful Romanesque reliquaries were created. Reliquary of St. Maurus belongs to the group of so-called Mosan type reliquaries. The basic shape of these shrines is a longitudinal house with a rectangular platform. Full name of the reliquary of St. Maurus is Reliquary of St. Maurus, St. John the Baptist, St. Timothy and St. Apollinaire. Shrine of St. Maurus was manufactured in the town of Florennes in Namur region (Belgium). It was made for the Benedictine abbey in Florennes and stored in a local monastery church. Beaufort-Spontin bought the reliquary in 1838 and moved it to their newly purchased castle Bečov (Bohemia). The last owner Duke Alfred Beaufort-Spontin hid the reliquary under the floor of the chapel at the end of World War II. In 1985 it was discovered in dramatic circumstances. In the following 12 years it was expensively restored. After completion of the restoration work the reliquary was returned to its place of discovery into the castle in Bečov. Today the reliauqry is not a liturgical object any more. Reliquary of St. Maurus is Romanesque goldsmith artifact of incalculable historical and art value. It is one of the most significant artifacts in the ownership of our state.en
dc.subject.translatedrelicen
dc.subject.translatedreliquaryen
dc.subject.translatedst. maurusen
dc.subject.translatedrestorationen
dc.subject.translatedgoldsmith decoren
dc.subject.translatedsacred spaceen
dc.subject.translatedholyen
dc.subject.translatedculten
dc.subject.translatedrelicsen
dc.subject.translatedapostleen
dc.subject.translatedgoldsmith techniquesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Vanikova.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Vanikova_Heckova.pdfPosudek vedoucího práce733,33 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Vanikova_Bilkova.pdfPosudek oponenta práce861 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Vanikova Maria.pdfPrůběh obhajoby práce337,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19309

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.