Title: Frankistické Španělsko a Rovníková Guinea: Vrcholná fáze kolonialismu a dekolonizace
Other Titles: Franco's Spain and Equatorial Guinea: The Last Stage of Colonialism and Decolonization
Authors: Kuleová, Petra
Advisor: Záhořík, Jan
Referee: Skřivan, Aleš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19370
Keywords: rovníková guinea;španělská guinea;frankistické španělsko;španělský kolonialismus;dekolonizace;guinejský záliv
Keywords in different language: equatorial guinea;spanish guinea;franco's spain;spanish colonialism;decolonization;gulf of guinea
Abstract: Bakalářská práce se zabývá vrcholnou fází španělského kolonialismu v Rovníkové Guineji za vlády generalissima Francisca Franca. Analyzovány jsou hospodářské, sociální a politické aspekty španělského kolonialismu a diskutován je význam Rovníkové Guiney v rámci španělského koloniálního impéria. Zároveň je analyzována dekolonizace Rovníkové Guiney v širším historickém kontextu. Autorka vychází z řady cizojazyčných zdrojů, především španělské provenience.
Abstract in different language: The topic of this bachelor thesis is a terminal phase of Spanish colonialism in Equatorial Guinea during the reign of generalissimo Francisco Franco. There are analyzed economic, social and political aspects of Spanish colonialism and discussed the importance of Equatorial Guinea within the Spanish colonial empire. At the same time it is analyzed the decolonization of Equatorial Guinea in a broad historical context. The authoress uses a variety of sources in foreign language, mainly of Spanish origin.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Rovnikova Guinea.pdfPlný text práce451,36 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kuleova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce820,67 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kuleova posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kuleova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce314,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19370

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.