Název: Regionální rozdíly v sebevražednosti v České republice
Další názvy: Regional differences in the suicide rate in the Czech Republic
Autoři: Vostrá, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Štípková, Martina
Oponent: Růžička, Michal
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19607
Klíčová slova: míra sebevražednosti;sebevražda;durkheim;sociální integrace;míra nezaměstnanosti;míra rozvodovosti;míra religiozity;volební účast
Klíčová slova v dalším jazyce: suicide rate;suicide;durkheim;social integration;unemployment rate;divorce rate;degree of religiosity;electoral participation
Abstrakt: Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza síly asociace mezi jednotlivými indikátory sociální koheze a mírou sebevražednosti v České republice. Teoretická část práce definuje pojem sebevražda, popisuje vývoj tohoto fenoménu, charakterizuje obecné faktory, které mohou mít vliv na míru sebevražednosti. Práce se dále soustředí na sociologické hledisko v sebevražedné problematice a také podává přehled o vývoji sebevražednosti na území České republiky. Praktická část této práce srovnává míru sebevražednosti v České republice s ohledem na faktory, které by mohly ovlivňovat diferenciaci mezi danými regiony. Mezi tyto faktory jsem zahrnula míru nezaměstnanosti, míru rozvodovosti, míru religiozity a účast ve volbách.
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of this bachelor thesis is to analyze the size of association between indicators of social cohesion and the suicide rate in the Czech Republic. The theoretical part of the paper defines the concept of suicide, describes the evolution of this phenomenon, which is characterized by general factors that may affect the suicide rate. The work also focuses on the sociological aspect of the issue of suicide. It also gives an overview of the development of suicide in the Czech Republic. The practical part of this work compares the suicide rate in the Czech Republic with regard to the factors that might have an influence on the differences among the regions. Among these factors I included the unemployment rate, divorce rate, degree of religiosity and participation in elections.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Regionalni rozdily v sebevrazednosti v CR, Katerina Vostra, Bakalarska prace.pdfPlný text práce739,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-vostra_vedouci.docPosudek vedoucího práce46 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
oponent-Vostra_oponent.docPosudek oponenta práce47,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
obhajoba-vostra.JPGPrůběh obhajoby práce71,09 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19607

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.