Title: Spirála mlčení v online a offline prostředí
Other Titles: Spiral of silence in online and offline enviroments
Authors: Přibylová, Lucie
Advisor: Kalvas, František
Referee: Váně, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19640
Keywords: teorie spirály mlčení;online prostředí;offline prostředí;experiment
Keywords in different language: theory spiral of silence;online environment;offline environment;experiment
Abstract: V tomto textu zkoumám teorii spirály mlčení v online a offline prostředích. Jako metodu šetření využívám laboratorní experiment. Tento experiment pro kontrolu opakuji. V každém experimentu participovalo mezi 42-43 respondenty. Součástí experimentů byly dotazníky, konverzace ve focus group a online diskuze. Hlavním cílem výzkumu je tudíž ověřit fungování teorie spirály mlčení a objevit kontrast tradičních metod sběru dat s experimentálním designem. Srovnávám metody dotazníkového šetření, obsahové analýzy online konverzace a focus group diskuzi. Pokud by spirála mlčení fungovala stejným způsobem v online a offline prostředí, měli bychom jednoduší a rychlejší metodu sběru dat (obsahová analýza online prostředí).
Abstract in different language: I examine in this text the Theory Spiral of Silence in online and offline environments. I used a laboratory experiment as the method for this investigation. I made repetition of this experiment for control purposes. In each experiment participated between 42-43 respondents. Components of experiment were questionnaires,conversations in the focus group and onlinediscussion. The main aim of the research is therefore to verify the functioning of the Theory Spiral of Silence and find the contrast between traditional methods of data collection and experimental design. I compare method of questionnaire survey, content analysis of the online conversation and focus group discussion. If the Spiral of Silence theory functions in the same way in a online and a offline environment, we will have easier and faster method of the data collection (content analysis of the online environment).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pribylova_diplomova_prace.pdfPlný text práce686,01 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Pribylova_vedouci.docPosudek vedoucího práce40 kBMicrosoft WordView/Open
oponent-Pribylova (oponent).docPosudek oponenta práce49,5 kBMicrosoft WordView/Open
obhajoba-Pribylova.JPGPrůběh obhajoby práce59,42 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19640

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.