Title: Mezinárodní folklórní festival Klatovy
Other Titles: International folklore festival Klatovy
Authors: Sommerová, Martina
Advisor: Mandysová, Daniela
Referee: Aschenbrenner, Vít
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19753
Keywords: folklor;lidové tradice;Klatovy;spolek Šumava;sbor Šumavan;TJ Sokol Klatovy;Irena Valentová;Mezinárodní folklorní festival Klatovy
Keywords in different language: folklore;folk traditions;Klatovy;association of Šumava;choir Šumavan;TJ Sokol Klatovy;Irena Valentová;International folklore festival Klatovy
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá Mezinárodním folklorním festivalem Klatovy. V první části práce je popsaný folklor a lidové tradice, folklorní festivaly, jejich historie v České republice a Folklorní sdružení ČR. Dále autorka popisuje folklor v Klatovech a kromě klatovských folklorních souborů věnuje prostor také ostatním významným kulturním spolkům, smíšenému sboru Šumavan a Tělovýchovné jednotě Sokol Klatovy. V práci je také stručná zmínka o zakladatelce MFF Klatovy Ireně Valentové a v neposlední řadě také o historii královského města Klatovy. Hlavní část práce je věnována Mezinárodnímu folklornímu festivalu Klatovy. Je zde sepsána historie festivalu od roku 1994 až po současnost. Pozornost je zaměřena na organizaci MFF, spolek Šumava, jeho organizační strukturu, majetek a hospodaření. Podrobněji se autorka věnuje zatím poslednímu 21. ročníku. Popisuje jeho přípravnou fázi, propagaci, průběh a zhodnocení. V závěru práce je nastíněna finanční stránka festivalu.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the International folklore festival in Klatovy. In the first part of the paper the folklore and folk traditions, folklore festivals, their history in the Czech Republic and the Folklore association of the Czech Republic are described. After that, the Folklore in Klatovy is mentioned and in addition to the folklore ensembles in Klatovy, also other major cultural societies the choir Šumavan and Sokol Klatovy are characterized. There is mention of the founder of the IFF Klatovy Irena Valentová and also of the history of the royal city of Klatovy. The main part of the paper is devoted to the International folklore festival in Klatovy. The history of the festival from the year 1994 to the present is described. Furthermore, there is a focus on the organisation of the IFF, the association of Šumava, its organizational structure, property and management. In more detail, the attention to the last 21st year of the festival is paid. The phase of preparation, promotion, progress and evaluation are included. At the end, also the financial aspects of the festival are assessed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Sommerova.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Sommerova_hodnoceni_vedouciho_BP_Mandysova.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Sommerova_posudek_oponenta_BP_Aschenbrenner.pdfPosudek oponenta práce736,33 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Sommerova_prubeh_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce335,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19753

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.