Title: K tradiční hudbě Vietnamu
Other Titles: To traditional Vietnamese music
Authors: Malá, Iveta
Advisor: Lišková, Štěpánka
Referee: Kuhn, Tomáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19769
Keywords: vietnam;česká republika;tradiční hudba;hudební nástroje;vodní loutkové divadlo;etnomuzikologie
Keywords in different language: vietnam;czech republic;traditional music;folk music;music instrument;water puppet theatre;ethnomusicology
Abstract: Obsahem této bakalářské práce je poskytnutí informací o tradiční vietnamské hudbě. Aby bylo možné pochopit vietnamskou hudbu, musíme znát i jejich kulturu a myšlení. To vše se čtenář dozví v úvodní kapitole. Druhá část charakterizuje podobu vietnamské hudby a obsahuje informace o vlivech, které zanechaly patrné stopy na jejím vývoji. Dále také nabízí informace o druzích vietnamské tradiční hudby lidové, obřadní i hudbě k divadlu. Kvůli ojedinělosti je třetí kapitola věnována pouze vodnímu loutkovému divadlu, jeho podobě, výskytu a hudebnímu doprovodu. Čtvrtá část seznamuje čtenáře s pestrým vietnamským instrumentářem, který je rozdělen na dechové, strunné a bicí nástroje. Kapitola je doplněna obrázky a odkazy na videozáznamy. Poslední část zpracovává vietnamskou hudbu v ČR. Zaměřuje se na události, při kterých se tato hudba vyskytuje a uvedené jsou zde i některé úspěšně realizované akce.
Abstract in different language: The content of this thesis is to provide information about traditional Vietnamese music. In order to understand Vietnamese music, we have to know their culture and thought. The reader learns all in the introductory chapter. The second part describes the form of Vietnamese music and contains information about the influences that have left traces in its development. It also provides information about the types of Vietnamese traditional folk music, ceremonial music and music of theatre. Due to its uniqueness the third chapter is devoted solely to water puppet theatre, its format, appearance and accompaniment. The fourth part introduces the reader to the Vietnamese varied instrumentation, which is divided into wind, string and percussion instruments. The chapter is accompanied by pictures and links to videos. The last part deals with the Vietnamese music in the Czech Republic. It focuses on the events for which this music is found and these are also some successfully implemented projects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Iveta Mala - K tradicni hudbe Vietnamu.pdfPlný text práce2,75 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Mala_hodnoceni_vedouciho_BP_Liskova.pdfPosudek vedoucího práce888,3 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Mala_posudek_oponenta_BP_Kuhn.pdfPosudek oponenta práce436,21 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Mala_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce232,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19769

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.