Title: Klavír ve výuce hudební výchovy na 2. stupni základních škol
Other Titles: Piano in the Music Teaching at Upper Primary School
Authors: Fajfrlíková, Marie
Advisor: Lišková, Štěpánka
Referee: Kuhn, Tomáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19780
Keywords: klavír;rvp;hudební výchova;vývoj klavíru;učebnice hudební výchovy;modelová lekce
Keywords in different language: piano;school document;music;evolution of piano;textbooks of music;model lesson
Abstract: Klavír, jakožto hudební nástroj, prošel během několika staletí rozsáhlým historickým vývojem. V dnešní době zastává klavír velmi důležitou pozici zejména v hudební sféře. Je využíván nejen instrumentalisty a zpěváky, ale díky svým vlastnostem je jedním z nejčastěji využívaných hudebních nástrojů při výuce hudební výchovy na základních školách. V této diplomové práci je v její teoretické části ve stručnosti nastíněn vývoj klavíru a jeho předních výrobců. Při hledání využití klavíru na druhém stupni základních škol bylo v první řadě nutné prozkoumat rovinu školského dokumentu o hudebním vzdělávání, kde nepřímé využití klavíru vyplynulo až z nejnižší úrovně dokumentu v očekávaných výstupech žáka z předmětu Hudební výchova. Práce se nadále zabývá zkoumáním všech aktuálních učebnic hudební výchovy pro druhý stupeň základních škol (s doložkou MŠMT) a jejich metodických příruček z pohledu uplatnění klavíru v jednotlivých tématech učebnic při výuce hudební výchovy. Z tohoto hlediska představuje první díl ze sady učebnic HV (učebnice HV pro 6. a 7. stupeň základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, autoři J. Šedivý a L. Rohlíková) velmi pokrokový učební materiál v porovnání s předchozí sadou zkoumaných učebnic (sada učebnic HV pro 6. 9. ročník, autor A. Charalambidis a kol.). Ve výsledku vyučovacího procesu sehrává klíčovou roli osobnost učitele HV. Z požadavků samotných žáků HV vyplynulo, že mezi dovednosti učitele HV by měla patřit v první řadě i hra na klavír, kterou žáci vnímají především při zpěvu písní. Během výuky modelových lekcí HV se žáci vedle zpěvu písní mohli seznámit též i s jinými možnostmi využití klavíru. Po absolvování modelových lekcí lze konstatovat, že klavírní dovednosti učitele HV mohou sehrávat v procesu vyučování důležitou roli. Při vhodném využití klavíru se tak zvyšuje úroveň motivace a zájem žáků o jednotlivá předkládaná témata z oblasti HV i o samotný předmět Hudební výchova. Pozitivní změny nastávají i ve vazbě učitel žák.
Abstract in different language: The piano as a musical instrument has gone through an extensive historical evolution during several centuries, but kept a very important position in the contemporary music sphere. The piano is used not only by instrumentalists and singers, but thanks to its qualities, it is the one of the most used musical instruments in the education of music at the elementary school level. In this Diploma thesis, the evolution of the piano and its main piano builders are briefly outlined. In researching the piano and its use at the lower secondary of the elementary school, it was at first necessary to explore the level of the school document where the indirect use of the piano revealed from the lowest level of this school document in the expected demands on students from the music. This Diploma thesis continues exploring music textbooks for the lower secondary of elementary schools and their methodological guides from the view of using the piano in the individual topics in the education of music. From this view the first part of the set of textbooks (Textbook of the Music for the 6th and 7th Grade at Elementary Schools and the Corresponding Levels of the Multi-annual Gymnasiums, authors J. Šedivý and L. Rohlíková) represents the very progressive study material in comparison with the previous set of explored textbooks (The Set of the Textbooks of Music from the 6th to 9th Grade of the Elementary Schools, author A. Charalambidis and the team of authors). One of the key elements in the success of any field of education (including music) is the personality of the teacher. From the requirements of the pupils of music followed on that into the skills of the music teacher should belongs the play on the piano. Pupils perceive the piano firstly in singing the songs. During the education of the model classes of the music pupils could meet with the different possibilities of using the piano. After the teaching of model classes it is possible to claim that the piano skills of the music teacher play a very important role in the process of the education. When the piano is appropriately used in the music, the level of the motivation and interest about individual topics from the music of the pupils rises. Positive changes can also occur in the relationship between the teacher and the pupil.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - M. Fajfrlikova.pdfPlný text práce3,09 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Fajfrlikova_hodnoceni_vedouciho_DP_Liskova.pdfPosudek vedoucího práce894,84 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Fajfrlikova_posudek_oponenta_DP_Kuhn.pdfPosudek oponenta práce453,86 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Fajfrlikova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce219,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19780

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.