Title: Výchova ke zdraví žáků v podmínkách odborného vzdělávání
Other Titles: Health education of pupils in terms of vocational training
Authors: Šledrová, Radka
Advisor: Svoboda, Michal
Referee: Jiřincová, Božena
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19860
Keywords: zdraví;výchova ke zdraví;vzdělávání ke zdraví;životní styl;životní prostředí;zdravotní stav člověka
Keywords in different language: health;health education;education;health;lifestyle;environment;health of a person
Abstract: Bakalářskou práci jsem zaměřila na zjištění úrovně studentů ISŠ Stod v oblasti k výchově ke zdraví, a o vhodném začlenění pohybu do denního režimu. V první části se zabývám teorií z hlediska vědních disciplín. Porovnání teoretických a praktických zkušeností jsem aplikovala výzkumnou sondu na studenty ISŠ Stod. Cílem závěrečné práce bylo zjistit úroveň informovanosti studentů o vztahu zdraví a pohybu, a o důležitosti aktivního pohybu a jeho vlivu na zdraví jednotlivce. Z výzkumu vyplývá, že 15% studentů nemá rádo aktivní pohyb ani ve škole a ani ve volném čase. Dvě třetiny studentů se ve volném čase rádi dobrovolně aktivně pohybují. Zbylá část studentů se pravidelně nepohybuje, ale pohybu se nevyhýbá. Při porovnání prvního a čtvrtého ročníku, byla u čtvrtého ročníku prokázána rostoucí úroveň informovanosti a osobní zralosti o vztahu zdraví a pohybu.
Abstract in different language: Bachelor's thesis I focused on finding the level of students ISŠ Stod in the health education, and appropriate integration of movement into daily routine In the first part I deal with the theory in terms of disciplines Comparison of theoretical and practical experience, I applied research probe to students of High school of ISŠ Stod. The target of the final work was level of awareness of students about the relationship about healthy and movement, lifestyle and about importance of active movement and its impact to individual health. Research discovered 15% of students do not like active movement in school and in their free time too. Two-thirds of students in free time like doing movements and they doing it from their own pushingness. The left part od students does not doing movements constantly but they do not avoid to movements. When comparing the first class and fourth class it was ascertained growing level of awareness and personal maturity about relationship to health and movement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Radka_Sledrova.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Sledrova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce406,98 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Sledrova - oponent.pdfPosudek oponenta práce284,35 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Sledrova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce103,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19860

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.