Title: Neurotické poruchy u dětí mladšího školního věku
Other Titles: Neurotic disorder in children of younger school age
Authors: Trávníčková, Andrea
Advisor: Šámalová, Kateřina
Referee: Aišmanová, Alexandra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19861
Keywords: neurotické poruchy;mladší školní věk;tiky;neuróza;fobie
Keywords in different language: neurotic disorders;children of younger school age;tics;neurosis;phobia
Abstract: Tématem této bakalářské práce jsou neurotické poruchy u dětí mladšího školního věku. Práce je rozdělena na dvě části. První, teoretický, oddíl nejprve představuje tuto problematiku z pohledu historického vývoje, abychom vzápětí mohli pracovat s pojmy jako poruchy spánku, školní fobie či somatické stesky. Tyto údaje jsou následně využívány v pozdějších kapitolách, v nichž nacházíme přesnější popis souvislostí s depresemi, nebo dokonce i sebevraždami. Suicidálnímu chování je věnována pozornost, jelikož v současné době zaznamenáváme zvýšený výskyt těchto případů. Především jsou zmíněny některé příčiny, které tento fenomén vyvolávají, například vlivy primární rodiny či interpersonální vztahy. Druhá část práce, praktický oddíl, se zaměřuje na výzkum konkrétních osob, jejichž anamnéza nám umožňuje problematiku neurotických poruch v této věkové skupině blíže poznat. Součástí poznatků je rovněž prognóza a seznam metod použitých ke zjištění údajů.
Abstract in different language: The theme of this thesis is neurotic disorders in younger school age. The work is divided into two parts. The first, theoretical section, primary presents the issues from the perspective of historical development, then we can work with concepts as disorders of sleeping, school phobia or somatic complaints. These data are then used in later chapters, where we find a more accurate description related to depression or even suicide. The thesis puts emphasis on suicidal behavior, because there is currently seeing an increased incidence of cases. There are some causes that give rise to this phenomenon, for example influences of primary family or interpersonal relationships. The second part, a practical section, declare the research of specific children, whose anamnesis allows us to explore the issue of neurotic disorders in this age group. Prognosis and list of methods used to determine the data are the part of knowledge.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Travnickova Andrea.pdfPlný text práce660,92 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Travnickova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce297,72 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Travnickova - oponent.pdfPosudek oponenta práce410,3 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Travnickova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce71,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19861

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.