Title: Příčiny poruch chování u dětí ve výchovném ústavu
Other Titles: The causes of behavioral disorders in children in an educational institution
Authors: Maňáková, Michaela
Advisor: Miňhová, Jana
Referee: Šámalová, Kateřina
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19871
Keywords: poruchy chování;adolescent;výchovné působení;dotazníkové šetření.
Keywords in different language: behavior disorders;adolescent;educational activities;survey.
Abstract: Problematika dětí s poruchami učení a chování je jedním z předních témat současné výchovy a vzdělávání. Bakalářská práce na téma "Příčiny poruch chování u dětí ve výchovném ústavu" se zabývá možnými příčinami poruchového chování u dětí, které jsou do těchto zařízení umísťovány. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. v teoretické části je čerpáno z odborných zdrojů literatury, kde nalezneme definici, charakteristiku a klasifikaci poruch chování, stejně tak i činitele poruch chování a vývojově psychologickou charakteristiku adolescentního věku. V praktické části je provedeno dotazníkové šetření ke zjištění příčin sociálně patologického chování dětí. Výzkumný vzorek tvoří chovanci jednoho výchovného ústavu, kam se tyto děti dostávají z různého sociopatologického prostředí.
Abstract in different language: The issue of children with learning and behavioral disorders is one of the leading topics in education. My bachelor thesis on "The causes of behavioral disorders in children in an educational institution," discusses the possible reasons for the defective behavior in children who are placed in these facilities. The thesis is divided into theoretical and practical. The theoretical part is drawn from professional literature sources where you can find the definition, characteristics and classification of behavioral disorders, as well as agents of behavioral and developmental characteristics of the adolescent. In the practical part I observed the objective and subjective history to determine the possible causes of socio-pathological behavior of children. The research sample is from one educational institution where the children come from different sociopathic environments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Manakova.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Manakova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce322,53 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Manakova - oponent.pdfPosudek oponenta práce337,19 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Manakova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce94,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19871

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.