Title: Sociálně psychologické aspekty volnočasových aktivit dětí a mládeže
Other Titles: Social psychological aspects of leisure time activities of children and youth
Authors: Gregorová, Vladimíra
Advisor: Holeček, Václav
Referee: Miňhová, Jana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19873
Keywords: děti;volný čas;mládež;radost;sport;výtvarná činnost;dobrodružství;soutěživost;volnočasové aktivity;zábava;relaxace;zážitková pedagogika;počítač;sociální sítě;počítačové hry;média;společnost;zájmové kroužky;zájmové činnosti
Keywords in different language: aspects;children;leisure time;youth;pleasure;sport;art;adventure;competitiveness;leisure activities;entertainment;relaxation;experience pedagogy;computer;social network;computer games;media;society;hobbies;interest groups
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním volnočasových aktivit chlapců a dívek ze spádové vesnické školy oproti škole v okresním městě. Cílem je zjistit čemu se děti ve svém volném čase nejraději věnují, jaké k tomu mají podmínky a zda se jejich aktivity na těchto školách odlišují. Bakalářská práce je zpracována na základě odpovědí dětí na otázky mého anonymního dotazníku. Praktická část se zabývá průzkumem zaměřeným na spokojenost dětí a mládeže a jejich konkrétním využíváním volného času.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the comparison between leisure time activities of boys and girls from a village school and a district school. The aim of the thesis is to find out what activities children like doing best in their free time, what conditions they have and whether the activites differ in these schools. The bachelor thesis is based on children´s answers from my anonymous questionnaire. The practical part deals with a survey focusing on children and youth´s satisfaction and their specific leisure time usage.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Gregorova.pdfPlný text práce6,76 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Gregorova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce443,65 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Gregorova - oponent.pdfPosudek oponenta práce386,73 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Gregorova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce96,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19873

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.