Title: Stresory seniorů a jejich analýza
Other Titles: Senior´s stress factors and their analysis
Authors: Berková, Michaela
Advisor: Novotná, Lenka
Referee: Aišmanová, Alexandra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19879
Keywords: stáří;stárnutí;senior;změny ve stáří;adaptace na stáří;příprava na stáří;stáří a nemoc;stres;stresové faktory;projevy stresu;zvládání stresu
Keywords in different language: old age;ageing;senior;changes in old age;adaptation to old age;preparing for old age;old age and illness;stress;stress factors;symptoms of stress;coping with stress
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou stáří a stresu. Teoretická část se věnuje periodizaci stáří, jednotlivým teoriím stárnutí, tělesným, psychickým a sociálním změnám ve stáří, adaptaci na stáří včetně způsobů přípravy na stáří a nemocem ve stáří. Teoretická část dále obsahuje tematika stresu, vývoj poznatků o stresu, stresory, projevy stresu a způsoby zvládání stresu. Praktická část práce zahrnuje výzkum zjišťující výskyt stresu u seniorů. Součástí práce je rovněž vyhodnocení a analýza odpovědí respondentů, včetně srovnání odpovědí seniorů žijících ve městě s odpověďmi seniorů žijících na vesnici a odpovědi seniorů žijících v manželském svazku s odpověďmi seniorů, kteří jsou v jiném rodinném stavu.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the problems of old age and stress. The theoretical part is devoted to the periodization of old age, various theories of aging, physical, psychological and social changes in old age, adaptation to old age including way to prepare for old age and illnesses in old age. The theoretical part also includes themes of stress, stress knowledge progress, stress factors, stress symptoms and the ways of coping with stress. Practical part deals with the research on detecting occurrence of stress in the elderly. The thesis also includes an evaluation and analysis of respondents' answers. Evaluation contains a comparison of responses seniors who are living in the city with the answers of seniors who are living in the countryside and the responses of married seniors with answers of seniors who have another family status.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Michaela Berkova.pdfPlný text práce2,25 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Berkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce231,98 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Berkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce313,35 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Berkova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce70,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19879

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.