Title: Postojové a motivační změny u dětí během pobytu v dětském diagnostickém ústavu
Other Titles: Attitude and motivation changes of children during their stay in children's diagnostic institute
Authors: Divišová, Michaela
Advisor: Kubíková, Kateřina
Referee: Novotná, Lenka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19881
Keywords: motivace;motiv;postoje;potřeba;výkon;diagnostický ústav;dospívání
Keywords in different language: motivation;motive;attitudes;need;achievement;diagnostic institute;adolescence
Abstract: Bakalářská práce se zabývá motivačními a postojovými změnami u dětí během pobytu v dětském diagnostickém ústavu. Cílem práce je popsat možné dopady diagnostického pobytu na motivaci a postoje jedinců. Práce je členěna na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část zahrnuje základní kapitoly zahrnuté v názvu práce, kterými jsou motivace, postoje a diagnostický ústav. Kapitola motivace je rozšířena o konkrétní druh motivace, a to o motivaci výkonovou, která je předmětem výzkumu v praktické části práce. Další kapitola se věnuje vybraným aspektům vývojového období dospívání, jelikož výzkumný vzorek v praktické části zahrnuje děti v tomto věku. Praktická část je tvořena kvalitativním výzkumem, jehož výsledky jsou zahrnuty v kazuistikách jednotlivých respondentů.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with the changes in motivation and attitudes of the children during their stay in a diagnostic institute for children. The aim of the thesis is to describe the possible consequences of the stay for motivation and attitudes of particular people. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part contains basic chapters considered in the title of the thesis, which are the motivation, the attitudes and the diagnostic institute. The chapter about the motivation is extended by an achievement motivation, which is the subject of a survey research in the practical part of the thesis. The next chapter deals with selected aspects of a developmental period of adolescence, because the children at this age are the main research sample. The practical part includes qualitative research. Its results are included in the case reports of the particular respondents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Divisova.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Divisova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce334,92 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Divisova - oponent.pdfPosudek oponenta práce248,75 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Divisova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce126,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19881

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.