Title: Vztah výkonové motivace a neuroticismu u výkonových sportovců
Other Titles: Relationship of performance motivation and neuroticism among top athletes
Authors: Polívková, Petra
Advisor: Lovasová, Vladimíra
Referee: Miňhová, Jana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19890
Keywords: výkonová motivace;teorie motivace;neuroticismus;neurotické symptomy
Keywords in different language: achievement motivation;theory od motivation;neuroticism;neurotic symptoms
Abstract: Má bakalářská práce se zabývá vztahem mezi výkonovou motivací a neuroticismem u výkonových sportovců. První část mé práce je věnována teorii. V této teoretické části pojednávám o motivaci jako takové, vymezuji pojem motiv a zmiňuji motivační činitele, jako jsou pudy, instinkty a potřeby. Nejvíce se zaměřuji na potřeby výkonu. Dále píši o teoriích motivace a o výkonové motivaci a motivaci ve sportu. Kapitola, která je věnována neuroticismu, začíná vymezením tohoto pojmu a dále následují neurotické symptomy. Praktická část je věnována výzkumu, který probíhal v hokejovém klubu HC Škoda Plzeň a výzkumnou skupinou byli hráči A-týmu.
Abstract in different language: My thesis deals with the relationship between performance motivation and neuroticism among top athletes. The first part of my work is devoted to the theory. In this theoretical part I discuss the motivation as such, I define the concept of motive and I mention motivational factors, such as instincts and needs. I mostly focus on performance needs. Next I write about theories of motivation and about performance motivation and motivation in sport. The chapter that is devoted to neuroticism begins with the definition of this term followed by neurotic symptoms. The practical part is devoted to the research that was made in the hockey club HC Škoda Pilsen and the research group were the A-team players.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Petra Polivkova.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Polivkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce290,28 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Polivkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce415,61 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Polivkova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce109,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19890

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.