Název: Psychohygienické aspekty života v domovech pro seniory
Další názvy: Psychohygienic aspects of life in retirement homes
Autoři: Drahozalová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Aišmanová, Alexandra
Oponent: Lovasová, Vladimíra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/1992
Klíčová slova: psychohygiena;psychické zdraví;stáří;proces stárnutí;gerontologie;náročné životní situace;ergoterapie;domov pro seniory
Klíčová slova v dalším jazyce: psychohygienic;mental health;age;ageing;gerontology;stressful life;ergotherapy;retirement home
Abstrakt: Předložená diplomová práce se zabývá psychohygienickými aspekty u lidí žijících v domovech pro seniory. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části práce jsou shrnuty teoretické poznatky charakterizující období involuce, psychohygienu s jejími specifiky pro období stáří, ergoterapii jako prostředek psychohygieny prováděné v domovech pro seniory. Praktická část zohledňuje výzkum, který byl prováděn mezi pracovníky domovů pro seniory v Plzni, Klatovech a Újezdci u Klatov. Výzkumu se zúčastnilo 75 respondentů, kteří odpovídali na otázky týkající se vlivu psychohygieny a ergoterapie na kvalitu života uživatelů v domovech pro seniory. Pro výzkum byly zvoleny tři metody. Metoda dotazníku, rozhovoru a pozorování. Vyhodnocení dotazníků bylo provedeno z kvantitativního i kvalitativního pohledu jako celek i s rozlišením na jednotlivá zařízení, kde byl výzkum prováděn. Pro větší přehlednost jsou výsledné údaje znázorněny graficky. Rozhovor byl veden s pracovnicí ergoterapie pro získání detailních informací. Metoda pozorování byla prováděna jako poslední se záměrem ověřit skutečnosti získané výzkumem dvou předchozích metod.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted diploma thesis deals with psychohygienic aspects of the people living in retirement houses. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The first part summarizes a theoretical knowledge describing the involution period, the psychohygiene with its specifics for the old age stage and the ergotherapy as a means of the psychohygiene carried out in retirement houses. The practical part focuses on the survey that was performed by the workers of retirement houses in Pilsen, Klatovy and Klatovy-Ujezd. The survey covered 75 respondents who answered the questions on the influence of the psychohygiene and the ergotherapy on the quality of life of people living in those retirement houses. The survey was based on three methods: the method of questionnaire, the method of interview and the method of observation. The questionnaires were evaluated in the quantitative and qualitative way as a whole and also with the respect to the individual institutions where the survey was done. To achieve a good clarity the results are also presented in a graphical form. The interview was arranged with the ergotherapist to obtain detail information. The method of observation was carried out as the last with the goal to verify the results obtained by the two former methods.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Hana_Drahozalova_2012.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Drahozalova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce360,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Drahozalova - oponent.pdfPosudek oponenta práce286,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Drahozalova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce67,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/1992

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.