Název: Sociální rozvoj uživatelů služeb Domova pro osoby se zdravotním postižením
Další názvy: Social development of persons using the services of the Home for Disabled People
Autoři: Boříková, Radka
Vedoucí práce/školitel: Svoboda, Michal
Oponent: Bednář, Radomír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/1993
Klíčová slova: mentální retardace;domov pro osoby se zdravotním postižením;sociální rozvoj;osobnostní a sociální výchova;vzdělávání mentálně retardovaných osob;kurz k doplnění základního vzdělání
Klíčová slova v dalším jazyce: mental retardation;home for disabled persons;social development;character education and social education;education of mentally retarded persons;primary education course
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá sociálním rozvojem uživatelů služeb Domova pro osoby se zdravotním postižením. Práce se skládá z části teoretické a praktické. V části teoretické je první kapitola věnována problematice mentální retardace, jejím příčinám, klasifikaci a charakteristice. V druhé kapitole jsou vyjmenovány zařízení DOZP v Plzeňském kraji, poskytované služby a jejich standardy. U DOZP Stod je podrobněji uvedeno poslání, cíle, principy, prostředky a transformace jeho služeb. Třetí kapitola pojednává o sociálním rozvoji - sociální učení, sociální motivace, sociální komunikace, osobnostní a sociální výchova. Čtvrtá kapitola je zaměřena na podporu vzdělávání mentálně retardovaných osob v DOZP Stod. V praktické části se analyzuje výzkumné šetření u osob s mentální retardací, účastnících se Kurzu k doplnění základního vzdělání, které se vyjadřovaly k otázkám svého sociálního rozvoje.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma paper deals with social development of persons using the services of a Home for Disabled Persons. The paper consists of theoretical and practical part. The theoretical part addresses the problems of the mental retardation, its cause, classification and characteristics.The second chapter includes a list of the Homes for Disabled Persons in the Pilsner Region, incl.services provided and their standards, while the Home of Disabled Persons in Stod, in particular its mission, targets, principles, means and transformation of its services are described in detail. The third chapter deals with social development - social learning, social motivation, social communication, character education and social education. The chapter four is focused on the support of education of mentally retarded persons in the Home for Disabled Persons in Stod. The practical part analyses the research investigation of individuals with mental retardation taking part in a Primary Education Course who answered the questions concerning their social development.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPS) / Theses (DPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - R.Borikova,2012.pdfPlný text práce2,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Borikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce362,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Borikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce208,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Borikova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce100,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/1993

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.