Title: Metodický nácvik žákovské katy Heian godan a mistrovské katy Kanku sho a jejich bunkai
Other Titles: The Methodical Practice of the Student kata Heian Godan and Master kata Kanku sho and Their Application
Authors: Šála, Bohuslav
Advisor: Charvát, Luboš
Referee: Knappová, Věra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19965
Keywords: metodický nácvik kata;kata;heian godan;kanku sho;karate;bojové umění;rozvoj síly;komplexní trénink;filozofie bojových umění;jemná motorika;dálný východ
Keywords in different language: methodical practice of kata;kata;heian godan;kanku sho;karate;martial arts;progress of power;comprehensive training;martial arts philosophy;fine motor skills;far east
Abstract: Cílem této bakalářské práce je na základě veřejně dostupných teoretických a praktických informací vytvoření instruktážního multimediálního DVD nácviku žákovské katy Heian godan a mistrovské katy Kanku sho. Zprvu se práce věnuje tomu, kde a z čeho vzniklo karate, historii karate a kata. Postupně přechází k popisu kata, kde se věnuji teoretickému vysvětlení kata, k čemu byla vytvořena, které principy při cvičení kata by měly být dodržovány. Do této práce jsem zahrnul i velmi důležitou kapitolu o motorickém učení, které je nutné znát pro vlastní trénink i trénování jiných lidí. Dále budou vysvětleny co nejjednodušeji sportovní pravidla karate pro soutěž kata. Na závěr se věnuji scénáři instruktážního DVD a v praktické části bude zahrnuta DVD nahrávka s nácvikem žákovské a mistrovské kata.
Abstract in different language: The aim of this thesis is based on publicly available theoretical and practical information to create multimedia instructional DVD practicing kata Heian Godan student and master kata Kanku sho. At first the work karate history and kata. Gradually passes to describe kata, which is devoted to theoretical explanation kata, what was created by the principles in the kata should be followed. Do this work I have included a very important chapter on motor learning, which is necessary to know for their own training and coaching other people. Will be explained as simply as sporting rules for competition karate kata. Last I scenario, an instructional DVD and the practical part will be included DVD recording with the practice of student and master kata.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Bohuslav Sala.pdfPlný text práce710,18 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-SALA - VP.pdfPosudek vedoucího práce116,32 kBAdobe PDFView/Open
oponent-SALA - OP.pdfPosudek oponenta práce129,36 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-SALA.pdfPrůběh obhajoby práce59,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19965

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.