Title: Stresory v těhotenství
Other Titles: Stressors during pregnancy
Authors: Štefánková, Radka
Advisor: Šámalová, Kateřina
Referee: Aišmanová, Alexandra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/1999
Keywords: těhotenství;stresory v těhotenství;stres v těhotenství;psychosomatika v těhotenství
Keywords in different language: pregnancy;stressors during pregnancy;stress in pregnancy;psychosomatics in pregnancy
Abstract: Předložená diplomová práce nese název Stresory v těhotenství. Pojednává především o těhotenství a zdrojích stresu. Na stresory jsme se zaměřili jednak za každý trimestr zvlášť, jednak souhrnně za celé těhotenství. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsme se zaobírali vymezením psychologie ženy. Zdůraznili jsme důležitost plánovaného rodičovství s ohledem na stresory. Dále vymezujeme základní informace ohledně těhotenství. Charakterizujeme tělesné i psychické změny, jimiž žena prochází a které mohou přerůstat ve zdroje stresu. Samozřejmě se zaobíráme i emočními poruchami, které se jmenovanými stavy souvisí. Další součást teoretického celku zahrnuje záporné a nepříznivé faktory, které graviditu ovlivňují a zrovna tak mohou být podnětem stresu. V praktické části přinášíme výsledky bádání, které bylo realizováno pomocí dotazníkového šetření. Osloveny byly gravidní ženy hned na počátku těhotenství a dotazník vyplňovaly vždy za každý trimestr zvlášť. Objasňovali jsme otázku stresu, stresorů, změn v psychice, v náladě i v jednání. Hledali jsme souvislosti mezi závěry šetření a teoretickými fakty, které jsme následně potvrzovali, nebo vyvraceli. Neopomenutelným kladem jsou autentické poznámky, dodatky a připomínky těhotných žen. Závěrem poskytujeme výstupy (včetně grafických ilustrací), ke kterým jsme dospěli, nabízíme více variant interpretace a podáváme motivy pro další bádání.
Abstract in different language: The present thesis is called Stressors during pregnancy. It mainly deals with pregnancy and sources of stress. We concentrated on stressors for each trimester separately, but also for the entire pregnancy. The work is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part, we are concerned with the delimitation of psychology of women. We have emphasized the importance of the Planned Parenthood with regard to stressors. Furthermore, we define basic information about pregnancy. We characterize the physical and psychological changes that a woman goes through and that can grow into the sources of stress. We also treat the emotional disorders associated with the abovementioned conditions. Another part of the theoretical part includes negative and unfavorable factors that affect pregnancy and can also trigger stress. In the practical part we bring the results of research that was carried out using a questionnaire survey. Pregnant women were contacted early in pregnancy and they filled out the questionnaire for each trimester separately. We clarified the issue of stress, stressors, changes in the psyche, in mood and behavior. We looked for a link between the findings and theoretical facts, which we subsequently confirmed or refutated. Indispensable asset of the thesis are authentic comments, additions and observations of pregnant women. At the end, we provide outputs (including graphic illustrations) to which we arrived, offering more variants of interpretations. Finally, we suggest motifs for further research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Stefankova.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Stefankova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce260,81 kBAdobe PDFView/Open
Stefankova - oponent.pdfPosudek oponenta práce329,06 kBAdobe PDFView/Open
Stefankova - prubeh obahjob.pdfPrůběh obhajoby práce100,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/1999

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.