Název: Psychická labilita u vysokoškoláků
Další názvy: Mental instabillity by the university students
Autoři: Hakrová, Edita
Vedoucí práce/školitel: Aišmanová, Alexandra
Oponent: Novotná, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2003
Klíčová slova: psychická labilita;neuroticismus;neurotické symptomy;zátěž;stres
Klíčová slova v dalším jazyce: mental instability;neuroticism;neurotic symptoms;strain;stress
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá osobností vysokoškolského studenta a výskytem psychické lability v jejich řadách. Teoretická část se zabývá osobností, temperamentem, vývojovým obdobím, kterým vysokoškolští studenti právě procházejí a také zátěží, která je na ně nejvíce kladena. Teorie vychází z odborné literatury z oblasti psychologie osobnosti, vývojové psychologie, psychologie zdraví a také lékařství. Praktická část byla provedena v prvních ročnících dvou univerzit formou standardizovaných dotazníků EOD-A a MHQ. První z nich zkoumal výskyt psychické lability u respondentů, druhý přímo mapuje kterými neurotickými symptomy studenti trpí. Praktická část zahrnuje i porovnání obou dotazníků a obou skupin navzájem a je doplněna i o kasuistiku ženy, která během vysokoškolského studia začala trpět vážnými psychickými problémy. Závěr práce shrnuje celou teoretickou i praktickou část a nabízí i doporučení studentům pro lepší zvládání náročných situací.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis concerns with university students? personalities and with occurrence of mental stability among them. The theoretical part occupies with personality in general, temperament, developmental stage if university students and with strain they have to deal with. The theoretical part is based on specialized literature from personality psychology and medical literature. Practical part of this thesis was performed among first year university students. They filled in two standardized questionnaires ? EOD-A and MHQ. The first one occupies with student?s psychical instability and the second one analyzes their neurotic symptoms. The practical part also includes comparison of both questionnaires and a case history of a woman who had serious mental problems when studied university. Conclusion of this thesis summarizes the theoretical and practical part and provides advice how to deal with psychically demanding situations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPS) / Theses (DPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Edita Hakrova.pdfPlný text práce560,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hakrova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce294,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hakrova - oponent.pdfPosudek oponenta práce357,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hakrova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce105,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2003

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.