Title: Psychická labilita u vysokoškoláků
Other Titles: Mental instabillity by the university students
Authors: Hakrová, Edita
Advisor: Aišmanová, Alexandra
Referee: Novotná, Lenka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2003
Keywords: psychická labilita;neuroticismus;neurotické symptomy;zátěž;stres
Keywords in different language: mental instability;neuroticism;neurotic symptoms;strain;stress
Abstract: Diplomová práce se zabývá osobností vysokoškolského studenta a výskytem psychické lability v jejich řadách. Teoretická část se zabývá osobností, temperamentem, vývojovým obdobím, kterým vysokoškolští studenti právě procházejí a také zátěží, která je na ně nejvíce kladena. Teorie vychází z odborné literatury z oblasti psychologie osobnosti, vývojové psychologie, psychologie zdraví a také lékařství. Praktická část byla provedena v prvních ročnících dvou univerzit formou standardizovaných dotazníků EOD-A a MHQ. První z nich zkoumal výskyt psychické lability u respondentů, druhý přímo mapuje kterými neurotickými symptomy studenti trpí. Praktická část zahrnuje i porovnání obou dotazníků a obou skupin navzájem a je doplněna i o kasuistiku ženy, která během vysokoškolského studia začala trpět vážnými psychickými problémy. Závěr práce shrnuje celou teoretickou i praktickou část a nabízí i doporučení studentům pro lepší zvládání náročných situací.
Abstract in different language: The thesis concerns with university students? personalities and with occurrence of mental stability among them. The theoretical part occupies with personality in general, temperament, developmental stage if university students and with strain they have to deal with. The theoretical part is based on specialized literature from personality psychology and medical literature. Practical part of this thesis was performed among first year university students. They filled in two standardized questionnaires ? EOD-A and MHQ. The first one occupies with student?s psychical instability and the second one analyzes their neurotic symptoms. The practical part also includes comparison of both questionnaires and a case history of a woman who had serious mental problems when studied university. Conclusion of this thesis summarizes the theoretical and practical part and provides advice how to deal with psychically demanding situations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Edita Hakrova.pdfPlný text práce560,55 kBAdobe PDFView/Open
Hakrova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce294,77 kBAdobe PDFView/Open
Hakrova - oponent.pdfPosudek oponenta práce357,37 kBAdobe PDFView/Open
Hakrova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce105,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2003

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.