Název: Faktory neurotičnosti žáků na nižším stupňi víceletých gymnázií
Další názvy: The factors of neurotic state of the pupils at the lower level of the grammar schools
Autoři: Lužná, Simona
Vedoucí práce/školitel: Miňhová, Jana
Oponent: Holeček, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2009
Klíčová slova: dotazník;neurotičnost;žáci;gymnázium;psychologie
Klíčová slova v dalším jazyce: questionnaire;neuroticism;pupils;grammar school;psychology
Abstrakt: Práce je zaměřena na výzkum faktorů neurotičnosti žáků na nižším stupni víceletých gymnázií. Bylo porovnáváno sportovně zaměřené gymnázium a všeobecně zaměřená gymnázia. Diplomová práce obsahuje teoretickou část, ve které jsme se mimo jiné zaměřili na problematiku neurotičnosti, vývojovou charakteristiku nebo i problematiku školní a sportovní zátěže. Ve výzkumné části jsme se zmiňovali, že výzkum byl proveden u žáků navštěvujících sekundy a tercie na 4 vybraných středních školách gymnaziálního typu. K ověření navržených hypotéz jsme použili psychologické dotazníky B-JEPI, SPAS a SUPSO.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is focused on the research of factors of the neuroticism of the pupils at the earlier stage of the multi-annual gymnasiums. The sports-oriented gymnasium and the generally specialized gymnasium were compared. The diploma work contains a theoretical part, in which we focused on the issue of neuroticism, a developmental characteristic or even the issue of school and sport load. In the research part, we mentioned that the research was carried out at the pupils of the second and the third classes on the 4 selected gymnasiums. To verify the suggested hypothesis, we used psychological questionnaires B-JEPI, SPAS and SUPSO.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Simona Luzna.pdfPlný text práce5,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Luzna - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce288,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Luzna - oponent.pdfPosudek oponenta práce494,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Luzna - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce91,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2009

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.