Title: Úpadkové trestné činy
Other Titles: Bankruptcy crimes
Authors: Sochůrková, Petra
Advisor: Kocina, Jan
Referee: Novotný, František
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20125
Keywords: úpadek věřitel;dlužník;insolvenční řízení;hospodářská kriminalita
Keywords in different language: bankruptcy;creditor;debtor;insolvency proceedings;economic criminality
Abstract: Tématem diplomové práce jsou úpadkové trestné činy. Tato práce je rozdělena na pět kapitol. První kapitola se zabývá hospodářskou kriminalitou a jejími znaky, příčinami a možnostmi prevence. Druhá kapitola je věnována vybraným pojmům, které jsou pro tuto diplomovou práci stěžejní. Třetí kapitola hovoří o pojmu úpadkových deliktů a o historickém vývoji na českém území během několika období. Čtvrtá kapitola vykládá jednotlivé skutkové podstaty úpadkových trestných činů dle platné právní úpravy. Poslední kapitola je věnována komparaci s německou právní úpravou. Hlavním cílem této diplomové práce je nastínění problematiky úpadkových deliktů.
Abstract in different language: The topic of this diploma thesis is bankruptcy crimes. This thesis is divided into five chapters. The first chapter deals with the economic crime, its characteristics as well as causes prevention. The second chapter is devoted to selected concepts that are cardinal for this diploma thesis. The third chapter focuses on the concept of bankruptcy offences and its historical development within the Czech territory during several periods of time. The fourth chapter explains the individual facts of bankruptcy offences in accordance with applicable law. The last chapter is devoted to a comparison with the German legislation. The main objective of this thesis is to outline the issue of bankruptcy offences.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Upadkove trestne ciny.pdfPlný text práce576,52 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Sochurkova_vedouci_Kocina.pdfPosudek vedoucího práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Sochurkova_oponent_Novotny.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Sochurkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce811,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20125

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.